Loading...

Присъединяване към топлопреносната мрежа на обекти за небитови нужди

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Обща информация за присъединяването към топлопреносната мрежа;
 • Информация за това кой може да се присъедини и кой може да предлага услугата по топлопренасяне;
 • Информация относно процедурата по присъединяване:
 • Подаване на писмено заявление за проучване на техническите възможности;
 • Извършване на предварително проучване за присъединяване на обекта, с което топлопреносното предприятие определя техническите условия, начина, точката или мястото и срока;
 • Изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект и предаването му на топлопреносното предприятие за проверка на изпълнението на техническите условия за присъединяване преди неговото представяне за одобряване;
 • Сключване на предварителен договор за небитови нужди;
 • Изграждане на топлопреносните съоръжения;
 • Сключване на договор за присъединяване и доставка.

Обща информация

Понятието „топлопреносна мрежа“ се дефинира в параграф 1, т. 65 от допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката (ЗЕ). Топлопреносна мрежа е система от топлопроводи и технологични съоръжения, разположени между границите на собственост на топлопреносното предприятие с топлоизточника и/или клиентите, служещи за пренос на топлинна енергия от топлоизточника до клиентите.

Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?

Към мрежата на топлоснабдяването могат да се присъединят собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване върху имот. Услугата по топлоснабдяване се предоставя от съответното топлопреносно предприятие, а оперативното управление на топлоснабдителната система се извършва от оператор на топлопреносната мрежа, който е специализирано звено на топлопреносното предприятие.

Каква е процедурата по присъединяване към топлопреносната мрежа?

Подаване на писмено заявление за проучване на техническите възможности и за сключване на предварителен договор за присъединяване за небитови нужди Подаване на писмено заявление за проучване на техническите възможности

За новоизграждащи се обекти, на етапа на инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството лицата подават пред органа, компетентен да издаде виза за проектиране, заявление по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, за издаване на виза за проектиране, в което на основание чл.140а, ал.1 от ЗУТ се иска да бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяването към топлопреносната мрежа. В този случай административният орган изпраща служебно заявлението до топлопреносното дружество за безвъзмездно предоставяне на исканите изходни данни, необходими за изработване на инвестиционния проект и на условията за присъединяване.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Образецът на заявлението може да намерите на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Лица, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на съществуващи обекти или на обекти, за които е издадена виза за проектиране, в която не са посочени изходни данни и условия за присъединяване към топлопреносната мрежа, подават в топлопреносното предприятие писмено заявление за проучване на условията и начина на присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа. Заявлението се подава по образец, одобрен от топлопреносното предприятие. Към него се прилага документ за платена цена за проучването за присъединяване.

Разпоредбата на Чл. 26, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката („Наредбата“) регламентира съдържанието и пълния набор от нужни документи при подаване на заявлението.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Образците и други документи, необходими за подаване на писмено заявление, може да се различават в различните региони за отделните топлофикации. Проверете за точните образци на интернет страницата или директно при съответния оператор на територията, на която оперира.

Извършване на предварително проучване за присъединяване на обекта, с което топлопреносното предприятие определя техническите условия, начина, точката или мястото и срока Извършване на предварително проучване за присъединяване на обекта, с което топлопреносното предприятие определя техническите условия, начина, точката или мястото и срока

Топлопреносното предприятие извършва проучване за присъединяване към топлопреносната мрежа и издава становище относно условията за присъединяване в четиринадесетдневен срок от получаване на заявлението.

В същия срок топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител или клиент, като писмено мотивира причините за отказа.

Отказът може да бъде обжалван чрез жалба, подадена до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) чрез конкретния топлопреносен оператор, отказал присъединяването.

Изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект и предаването му на топлопреносното предприятие за проверка на изпълнението на техническите условия за присъединяване преди неговото представяне за одобряване Изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект и предаването му на топлопреносното предприятие за проверка на изпълнението на техническите условия за присъединяване преди неговото представяне за одобряване от компетентния административен орган

Инвестиционните проекти се изготвят от проектанти, като могат да бъдат изработени в следните фази:

 • идеен проект;
 • технически проект;
 • работен проект (работни чертежи и детайли).
Сключване на предварителен договор за небитови нужди Сключване на договор за присъединяване за небитови нужди

След извършване на проучването и издаване на становище от топлопреносното предприятие относно условията за присъединяване и след изпълнение на тези условия от клиент на топлинна енергия за небитови нужди се сключва договор за присъединяване.

Разпоредбите на чл. 20, ал.3 и чл.27, ал.2 от Наредбата регламентират съдържанието на договора за присъединяване.

При сключване на договора за присъединяване клиентът на топлинна енергия за небитови нужди предоставя:

 • документ за търговска регистрация за юридическите лица;
 • нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява клиента на топлинна енергия за небитови нужди, когато договорът се подписва от пълномощник;
 • одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж на присъединявания обект и присъединителните съоръжения.

Някои от топлопреносните предприятия имат образци на заявление за сключване на договор за присъединяване, публикувано на интернет страницата им.

Изграждане на топлопреносните съоръжения Изграждане на топлопреносните съоръжения

Съгласно чл. 136 ал. 1 от ЗЕ, при присъединяване на клиент на топлинна енергия за небитови нужди, присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за сметка на клиента и са негова собственост.

Сключване на договор за присъединяване и доставка Сключване на договор за доставка и включване в експлоатация на присъединителните топлопроводи и съоръжения към тях

Топлопреносното предприятие включва в редовна експлоатация присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях след изпълнение на техническите условия за присъединяване и при наличие на:

 • разрешение за ползване на обекта и на присъединителните съоръжения;
 • документ за платена цена за присъединяване;
 • писмен договор за продажба на топлинна енергия при общи условия.

Детайлно описана процедура по присъединяване към топлопреносната мрежа в Столична община, можете да видите на страницата на Топлофикация София. За специфична процедура на останалите общински дружества може да се обърнете към съответното дружество, на територията на която оперира Вашият бизнес.

Срок

Голяма част от сроковете в процедурата по присъединяване към топлопреносните мрежи се определят със съдържанието на договора за присъединяване, както и от конкретния оператор.

Такса

Цената на определените етапи от процедурата по присъединяване към топлопреносната мрежа е индивидуална за всяко дружество, предоставящо услугата.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за примерни цени за извършване на услуги, свързани с топлоснабдяване, можете да видите на страницата на „Топлофикация София” EАД и останалите топлоразпределителни дружества на територията на страната.

Споделете