Loading...

Производство по обжалване на обществени поръчки

Актуално към 26.03.2021 г.

Кои актове подлежат на обжалване?

На обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка, включително въз основа на рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационни системи. В чл. 196, ал. 1, 4 и 5 от ЗОП изчерпателно са описани процедурите и хипотезите, при които участниците/кандидатите биха могли да се възползват от правото си на обжалване.

Не подлежат на обжалване:

 • решенията за определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез вътрешен конкурентен избор, когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от съответния възложител, е по-ниска от 270 000 лв. – при строителство, и 70 000 лв. – при доставки и услуги, включително услугите по приложение № 2;
 • решенията за откриване на процедура в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции (чл. 196, ал. 2 ЗОП).

Кой е органът, пред който се обжалват обществени поръчки?

Актовете на възложителите се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата (чл. 196, ал. 3 ЗОП). Информация относно Комисията за защита на конкуренцията, производството по обжалване и дължими такси вижте тук.

Кой може да обжалва?

Общото изискване, за да бъде допусната една жалба, е тя да бъде подадена от заинтересовано лице. Според определението в ЗОП заинтересовано е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение. В определените от чл. 198, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП случаи жалби се допускат само от лица, които участват в процедурата по възлагане – заинтересовани кандидати [1] или заинтересовани участници [2].

В какъв срок се подава жалбата?

Сроковете за обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителя са подробно разписани в чл. 197 от ЗОП. Общият срок за обжалване е 10-дневен, който започва да тече от различен момент в зависимост от обжалваното решение, действие или бездействие. В случай че жалбоподателят не спази установения в закона срок, жалбата му се връща и не се образува производство по нея.

Какво трябва да е съдържанието на жалбата?

Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

 • наименование на органа, до който се подава (КЗК);
 • данни за фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице –жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес или факс, ако има такъв; съответно трите имена и адреса, телефон, електронен адрес или факс, ако има такъв, на жалбоподателя – физическо лице;
 • наименование и адрес на възложителя, чието решение се обжалва;
 • данни за обществената поръчка, включително уникалния й номер в РОП и решението, действието или бездействието, което се обжалва;
 • обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице, когато е приложимо;
 • изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя;
 • подпис на жалбоподателя;

Към жалбата се прилагат:

 • доказателства за спазване на срока за подаване на жалбата;
 • документ за платена държавна такса;
 • доказателства за обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице;
 • доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава чрез представител (пълномощно);
 • други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива.

Ако жалбата не отговаря на изброените изисквания или има други недостатъци, КЗК уведомява жалбоподателя и му дава тридневен срок за отстраняване на нередовностите. Ако не са спазени законовите срокове за обжалване или нередовностите не са отстранени в срок, КЗК връща жалбата и по нея не се образува производство. В случай че жалбата е редовна, в тридневен срок от подаването ѝ (или от отстраняване на нередовностите) се образува производство, за което се уведомява възложителят, чийто акт се обжалва.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка “спиране на процедурата”. Искането за спиране на процедурата се прави в жалбата и КЗК се произнася по него в седемдневен срок от образуване на производството.

Важно е да се отбележи, че жалбоподателите следва да упражняват предоставените им процесуални права (правото на обжалване, правото да се иска временна мярка „спиране на процедура“ и т.н.) добросъвестно. В противен случай е възможно да се ангажира тяхната отговорност за причинени вреди (чл. 196а ЗОП). Така например, ако жалбоподателят обжалва определен акт, не за да защити накърнено свое право, а с цел преднамерено да забави или прекрати процедурата, е възможно той да понесе отговорност за вредите, причинени от това поведение.

Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуването на производството за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП (стойностните прагове за прилагане на всички процедури без публично състезание и пряко договаряне), а в останалите случаи – в 15-дневен срок от образуването на производството.

Производството пред КЗК завършва с писмено решение на КЗК, което съдържа:

 • дата, място на постановяване и номер;
 • фактическите и правните основания за постановяването му;
 • решението, което се обжалва и наименование на органа, който го е издал;
 • имената, съответно наименованието на страните;
 • какво се постановява;
 • в тежест на кого се присъждат разноските;
 • пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Практиката е жалбата до Върховния административен съд да се изпраща чрез КЗК.

Такса

Размерът на таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд може да бъде видян и тук.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за производството по обжалване на обществени поръчки и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:


[1] Кандидатът е стопански субект, който е подал заявление за участие в ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог, партньорство за иновации или участва в ограничен конкурс за проект. Заинтересован кандидат е кандидат, който не е отстранен окончателно от участие на етапа на предварителен подбор, тъй като не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключило.

[2] Участник е стопански субект, който е представил оферта или идеен проект или е поканен да участва в преговори. Заинтересован участник е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен и това решение е влязло в сила. Заинтересован участник е и участник, който е класиран, но не е избран за изпълнител.

Споделете