Loading...

Регистрация на дружество по Закона за данъка върху добавена стойност

Актуално към 26.03.2021 г.

Кога е необходима регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност?

Всяко физическо лице, извършващо независима икономическа дейност, или фирма (дружество) може да се регистрира по Закона за ДДС (ЗДДС), като законово са уредени следните основни видове регистрации:

  • задължителна регистрация по ЗДДС – задължително следва да се регистрират всички лица, които са реализирали оборот в размер на повече от 50 000 лева за последните 12 месеца. Когато оборотът от 50 000 лева е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущият, заявлението за регистрация по ЗДДС следва да се подаде при достигане на оборота. При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Допълнителна информация, разясняваща задължителната регистрация, можете да намерите тук;
  • други видове регистрация по ЗДДС – на задължителна регистрация по ЗДДС подлежат всички данъчно задължени лица: които получават услуги с място на изпълнение в страната от чуждестранни компании (чл. 97а, ал. 1); които предоставят услуги на данъчно задължени лица в страни членки на ЕС (чл. 97а, ал. 2); при преобразуване на лице, регистрирано по ЗДДС (чл. 132); при наследяване на лице, регистрирано по ЗДДС (чл. 132а); при реализирани вътреобщностни придобивания на стойност над 20 000 лева (чл. 99); регистрация за прилагане на режим в Съюза при предоставяне на услуги или дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица (физически лица), които пребивават в друга държава членка (чл. 156)[1].
  • доброволна регистрация по ЗДДС – дори и да не са налице условията за задължителна регистрация, имате право да се регистрирате по ЗДДС доброволно – по своя инициатива. Доброволното регистриране по ЗДДС е от полза за Вас, когато закупувате стоки и/или услуги от лица, които също са регистрирани по ЗДДС. В такъв случай можете да си възстановите ДДС, което се заплаща за закупуването на стоката/услугата или да го приспаднете от своите задължения по ЗДДС. Допълнителна информация за доброволната регистрация можете да видите тук.

Каква е процедурата за регистрация?

За да започне процесът по регистрация, Вие трябва да подадете заявление за регистрация по образец към компетентната териториална дирекция на НАП. Образец от заявлението може да бъде открит на следния адрес на страницата на НАП.

Подаването на заявление за регистрация е безплатно. Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

  • справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, а когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът от 50 000 лева;
  • справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

Възможно е подаването на заявлението да стане и по електронен път, като Ви е нужен квалифициран електронен подпис (КЕП) .Ако са налице условията за задължителна регистрация и не подадете заявление, то ще бъдете регистрирани принудително по инициатива на НАП и ще Ви бъде наложена имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева.

Законът дава възможност за регистрация по избор при заявяване за вписване на първоначална регистрация на търговец пред Агенцията по вписванията. Това е облекчена административна процедура, която позволява доброволна регистрация по ЗДДС, която да се заяви още при самото заявяване за вписване на търговеца в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. В този случай лицето заявява желанието си за доброволна регистрация в Заявлението за първоначална регистрация и няма задължение да прилага справките за облагаемия оборот и вътреобщностните придобивания.

След извършването на регистрацията ще Ви бъде връчен акт за регистрация, заедно с него, ако сте поискали, ще ви бъде предоставено и удостоверение за регистрация. Ако изгубите, повредите или унищожите удостоверението, сте длъжни да уведомите съответната териториална дирекция на НАП и ще Ви бъде издаден дубликат.

Важно е да знаете
Знак за повишено внимание

Важно е да знаете, че от момента на регистрацията Ви по ЗДДС за Вас възниква задължение за подаване на месечни справки-декларации по ЗЗДС към НАП, дневници за покупките и продажбите. В зависимост от резултата може да възникне и ежемесечно задължение за плащане на ДДС или право на възстановяване. Ежемесечните справки-декларации се подават по електронен път.

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на Национална агенция по приходите тук, както и на страницата на Административния регистър.

[1] В сила от 01.07.2021 г.

Споделете