Loading...

Стартиране на бизнес като самоосигуряващо се лице

Актуално към 26.03.2021 г.

Кои лица са самоосигуряващи се?

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Кодекс за социално осигуряване (КСО), самоосигуряващи се лица са физическите лица, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка.

Това са:

 • лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • лица, които се занимават с търговия като едноличен търговец (ЕТ), както и физическа лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са се регистрирали като ЕТ;
 • собственици или съдружници в търговски дружества, които упражняват трудова дейност в дружествата;
 • физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, които упражняват трудова дейност в дружествата;
 • регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители.

Параграф 1, т.29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) разяснява кои лица упражняват „свободна професия“. Част от тях са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

 • осъществяват за своя сметка професионална дейност;
 • не са регистрирани като еднолични търговци;
 • са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Как се осъществява регистрация на самоосигуряващо се лице?

Регистрация в Агенция по вписванията (приложимо за лицата, които упражняват свободна професия) Регистрация в Агенция по вписванията (приложимо за лицата, които упражняват свободна професия)

На основание чл. 3, ал. 1, т.9 от Закон за регистър БУЛСТАТ, лицата, упражняващи свободна професия, са длъжни да се регистрират в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване. Образец от заявлението можете да видите на страницата на Регистър Булстат.

Регистрацията се извършва чрез подаване на заявлението на хартиен носител в Агенция по вписванията или по електронен път на страницата на Регистър Булстат, за което е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис (КЕП). Информация за процедурата по регистрация и необходимите документи може да намерите на страницата на Министерство на правосъдието (при подаване на документите на хартиен носител) и на страницата на Регистър Булстат, ако заявлението се подава по електронен път.Тази стъпка е приложима за лицата, упражняващи свободна професия.

Регистрация в НАП Регистрация в НАП

След успешна регистрация в регистър БУЛСТАТ, като следваща стъпка, Вие трябва да се регистрирате като самоосигуряващо се лице към НАП.

Длъжни сте да регистрирате началото на трудовата си дейност чрез подаване на декларация по утвърден образец в териториалната дирекция на НАП по постоянния Ви адрес в срок от 7 календарни дни от започването й. Прекъсването, прекратяването или възобновяването на дейността също се установяват с декларация, подадена в срок от 7 дни след настъпването на даденото обстоятелство.

Образец от декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице можете да намерите на страницата на НАП.

При регистрацията си в НАП декларирате вида на осигуряването си, а именно – за кои социални рискове желаете да се осигурявате.

Регистрацията може да бъде извършена както на място, така и по електронен път, но за тази цел е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК).

Подробни инструкции спрямо операциите, които можете да извършвате по електронен път, можете да намерите на страницата на НАП.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

След първоначална регистрация е необходимо да изготвяте определена отчетност към НАП. Какви декларации сте задължени да подавате в НАП като самоосигуряващо се лице и какви са сроковете за тяхното подаване можете да видите на страницата на агенцията.

Самоосигуряващите се лица могат да подават декларацията за дължими данъци само по електронен път.

Трябва ли да внасяте отделни осигурителни вноски, ако извършвате и друга дейност, изискваща самоосигуряване?

В този случай съгласно чл. 2 ал. 3, изр. първо от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица, самоосигуряващите се лица внасят осигуровки за едно от основанията, по избор на лицето.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

В случай че прекъснете или прекратите дейността си като самоосигуряващо се лице, следва да подадете декларация до НАП в седемдневен срок от прекъсването/прекратяването на дейността. Образец от декларацията можете да намерите на страницата на НАП. Декларацията може да бъде подадена на хартиен носител, по електронен път с КЕП или ПИК.

Какви данъчни декларации следва да подава самоосигуряващо се лице?

 • Декларация за определяне на авансов данък

Когато самоосигуряващо се лице придобива доход от друга стопанска дейност (доходи от свободна професия, граждански договори, авторски и лицензионни възнаграждения и др.) следва да декларира писмено това обстоятелство пред платеца на дохода, когато същият е предприятие или друго самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се определя и внася от лицето, придобило дохода. За целта лицето определя дължимия от него авансов данък за всяко тримесечие, без последното, подава декларация за дължими данъци и внася дължимия авансов данък в срок до края на месеца следващ тримесечието на получаване на дохода, т.е. до 30 април, 31 юли и 31 октомври.

Повече за определяне на авансовия данък и подаване на декларацията за дължими данъци може да намерите тук и тук.

 • Годишна данъчна декларация

Самоосигуряващите се лица, които получават доходи за извършваната от тях дейност следва да подават Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Тя се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, с изключение на годишната данъчна декларация за лицата, които извършват дейност като еднолични търговци, която се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Повече за подаване на годишна данъчна декларация може да прочетете на страницата на НАП.

Декларацията за дължими данъци и годишната данъчна декларация се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК).

Такса

Държавната такса за регистрация към регистър БУЛСТАТ е на стойност 10 лева.

Подаването на декларации към НАП е напълно безплатно.

В случай на неспазване на сроковете за подаване на декларация подлежите на глоба:

 • при неподаване на декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице и декларации за дължими осигурителни вноски – в размер от 50 до 500 лева. При повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 2 000 лева (чл. 355 от Кодекса за социално осигуряване)
 • при неподаване на декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – в размер до 500 лева. При повторно нарушение глобата е до 1000 лева.

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на:

Споделете