Loading...

Трети лица, подизпълнители, обединения

Актуално към 26.03.2021 г.

При кандидатстване за обществени поръчки кандидатите/участниците могат да кандидатстват, позовавайки се на трети лица, да разчитат на подизпълнители или чрез обединение.

Трети лица. Позоваване на капацитета на трети лица

Според Закона за обществените поръчки (ЗОП) трето лице е всяко лице, различно от кандидата/участника. Кандидатите/ участниците могат за конкретна поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, за да докажат изпълнението на критериите за подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности (чл. 65, ал. 1 ЗОП). Кандидатите/ участниците не могат да се позовават на капацитета на трети лица относно критериите за подбор, свързани с годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност [1]. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите/участниците могат да използват капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът/ участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Важно е да знаете
Важно е да знаете Възложителят изисква от кандидата/участника да замени посочените от него трети лица и/или подизпълнители, ако те не отговарят на съответните критерии за подбор или са налице обстоятелства за отстраняването им от процедурата, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП (чл. 67, ал. 2 ЗОП).

Подизпълнители

По смисъла на ЗОП подизпълнител е трето лице, дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка. В обявлението за обществена поръчка възложителят може да определи дял от обществената поръчка, който да се изпълни от подизпълнители, като определя минималния и максималния процент от стойността на поръчката, но не повече от 30 на сто. Намерението да се използват подизпълнител(и) се заявява от кандидата/участника в заявлението за участие/офертата, като следва да се посочат наименованието на избрания подизпълнител, делът от поръчката, който ще му бъде възложен, както и доказателство за поетите от подизпълнителя задължения по изпълнение на съответния дял.

Важни особености във връзка с използването на подизпълнители:

 • Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и не трябва да са налице основания за отстраняването им от процедурата (чл. 66, ал. 2 ЗОП).
 • Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата (чл. 66, ал. 3 ЗОП).
 • Подизпълнителите нямат право да превъзлагат дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение (чл. 66, ал. 5 ЗОП).
 • Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя (чл. 66, ал. 7 ЗОП).
 • Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя (чл. 66, ал. 12 ЗОП).
 • При необходимост се допуска замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, ако подизпълнителят отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, и за него не са налице основания за отстраняване. При такава ситуация изпълнителят е длъжен да представи на възложителя копие на договора с новия подизпълнител в тридневен срок от сключването му, заедно с всички документи, които доказват отсъствието на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор (чл. 66, ал. 14 и ал. 15).

Важно е да знаете
Важно е да знаете Възложителят изисква от кандидата/участника да замени посочените от него трети лица и/или подизпълнители, ако те не отговарят на съответните критерии за подбор или са налице обстоятелства за отстраняването им от процедурата, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП (чл. 67, ал. 2 ЗОП).

Обединения

ЗОП предоставя възможност обединения, включително такива, които не са юридически лица, да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Обединението е временна форма на сдружаване на юридически и/или физически лица, което обикновено се създава за постигането на обща за участниците в обединението цел. Обединението може да бъде както „гражданско дружество“, познато в практиката като „дружество по ЗЗД“(чл. 357 и сл. ЗЗД), така и „консорциум“, учреден като търговско дружество по Търговския закон (чл. 275 ТЗ). Гражданските дружества се създават чрез договор, който урежда отношенията, включително отговорността, между участниците.

Важни особености във връзка с участието на обединения в процедури по възлагане на обществена поръчка:

 • Възможно е в решението за откриване на процедурата възложителят да заложи изискване да се създаде юридическо лице преди подписването на договора за възлагане, в случай че определеният изпълнител е обединение, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава изрично в решението за откриване на процедурата. (чл. 10, ал. 2 ЗОП).
 • При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 ЗОП).
 • Подобно на индивидуалните участници/кандидати, обединението може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица (чл. 65, ал. 7 ЗОП).
 • Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението (чл. 67, ал 6 ЗОП).
 • Обединението се отстранява, когато дори за един от членовете му е налице основание за отстраняване от процедурата (чл. 57, ал. 2 ЗОП).
 • Възможно е в условията за изпълнение на обществената поръчка възложителят да включи изисквания, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници или кандидати.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на кандидат/ участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие/оферта.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за законодателство и методология в областта на обществените поръчки можете да откриете на страницата на:


[1] Критериите относно годността да се извършва определена професионална дейност се свързват с изискване кандидатите или участниците да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възможно е например възложителят да изисква в структурата на кандидатите/участниците да има лица, регистрирани като инженери с пълна проектантска правоспособност в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. В този случай кандидатите/участниците не могат да се позоват на капацитета на трети лица за покриването на това изискване.

Споделете