Loading...

Конкурс за длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“

Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Светлина Кирилова
Дати за подаване на документите: 08.11.2022 - 17.11.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„Държавен експерт“ в отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“, съгласно Заповед № РД-16-1356/02.11.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 1. За длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“ основните задължения са:

Участва в изготвянето на проекти на актове на министъра в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата за произнасяне по въпроси, предоставени в негова компетентност от Търговския закон, Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане и др. (разрешения или одобрения за разпоредителни сделки, учредяване на вещни права, отдаване под наем на недвижими имоти, придобиване или разпореждане с дялове или акции и преструктуриране др.); анализира и изготвя становища и проекти на протоколни решения за произнасяне по годишните финансови отчети, съответно индивидуални и консолидирани, по бизнес програмите, както и по отчетите за степента на изпълнение на показателите, заложени в тях; участва в изготвянето на необходимата документация за издаване на разрешения за продажба или отдаване под наем на дълготрайни материални активи на публични предприятия; изисква, събира, обобщава, публикува и предоставя на АППК и МФ информация относно прилагането на правилата за концентрация на паричните средства, както и друга информация, вкл. информация във връзка с електронно-информационната система (чл. 21 от ППЗПП), поддържана от АППК, съобразно изискванията на ЗПП и Правилника за неговото прилагане; разглежда постъпили предложения за одобрение на избора на застрахователи на имуществото; участва в Комисията за избор на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на публичното предприятие; участва в междуведомствените експертни съвети и на Консултативния съвет за разглеждане, приемане и одобряване на отчети на търговските дружества, свързани с изпълнение на проекти и програми за техническа ликвидация и/или консервация на неефективни обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива, рекултивация на засегнатите земи, мониторинг и др., финансирани със средства от държавния бюджет; участва в извършването на проверки, свързани с получени сигнали за нарушения във финансово-счетоводната дисциплина и в дейността на органите на управление в публичните предприятия.

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки;
 • Професионален опит: 4 години в областта на икономиката и финансите или придобит II младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност;
 • Владеене/ползване на чужд език.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1800 лв.

 1. Начин за провеждане на конкурсните процедури:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 1. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”. По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул. „Славянска” № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Споделете