Loading...

Конкурс за длъжността „Началник на отдел“ отдел „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“

Дирекция: Външноикономическа политика
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Светлина Кирилова
Дати за подаване на документите: 08.11.2022 - 17.11.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„Началник на отдел“ отдел „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“

съгласно Заповед № РД-16-1360/04.11.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 1. За длъжността „началник на отдел“ отдел „Търговски механизми“ основните задължения са:

Организира и координира изготвянето и съгласуването на позиции във връзка с изработването, приемането и прилагането в рамките на ЕС на законодателни актове относно общата търговска политика; организира и координира изготвянето и съгласуването на позиции във връзка с приемането и прилагането в рамките на ЕС на инструменти и мерки за търговска защита; организира и участва в процеса по изработване, приемане и прилагане на Общата търговска политика на ЕС, като прави предложения и координира работата по изработване на предложения по проекти на законодателни актове на ЕС, въпросите в областта на мерките за търговска защита, мерките относно достъпа до външни пазари, както и участва в работата на съответните работни органи на ЕК и на Съвета на ЕС по въпросите на търговската политика; организира и участва в процеса на разработването и прилагането на проекти на нормативни актове в областта на тютюневите и свързаните с тях изделия, и организираните стокови пазари; организира администрирането на режима по предоставяне на уведомления от производителите и вносителите на нови тютюневи изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене преди пускането им на българския пазара; организира създаването и поддържането на публични регистри на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия и на лицата с издадени и отнети разрешения за производства на тютюневи изделия.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „началник на отдел”:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионална област: социални, стопански и правни науки, природни науки, или технически науки;
 • Професионален опит: 5 години в професионалната област или придобит II младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • владеене/ползване на английски и/или друг официален език на ЕС;
 • дигитална компетентност.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 2400 лв.

 1. Определям начин на провеждане на конкурса:
 • писмена разработка на икономическа тематика, свързана с основните функции на отдел „Търговски механизми“;
 • интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 1. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”. По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул. „Славянска” № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Споделете