Loading...

Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Външноикономическа политика“

Дирекция: Външноикономическа политика
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Светлина Кирилова
Дати за подаване на документите: 16.11.2022 - 25.11.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

Обявява конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Външноикономическа политика“,

съгласно Заповед № РД-16-1399/15.11.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 1. За длъжността „Директор“ на дирекция „Външноикономическа политика“ основните задължения са: Планира, организира, ръководи и контролира изпълнението на дейностите в процеса на изработване, приемане и прилагане на законодателството в областта на Общата търговска политика (ОТП) на ЕС, както и в процеса на провеждане на преговори за сключване на преференциални търговски споразумения на ЕС с трети страни и региони, работи за постигане на възможно най-благоприятни условия за българските външнотърговски оператори, водещи до подобрен пазарен достъп за българските стоки и услуги на пазарите на тези държави. Съдейства за осигуряване ролята на България в глобалната икономика и за улесняване достъпа на български стоки и услуги до пазари извън ЕС чрез координиране на дейността по участието на Република България, от позицията на страна-член на ЕС, в дейността и преговорите на СТО и чрез участие в дейността на международните икономически организации. Организира и съгласува позиции на Р. България по предложения на ЕК за започване на процедури по разследване на дъмпингов и субсидиран внос, по предложения за въвеждане на мерки, прилагани в рамките на ЕС спрямо вноса от трети страни и по законодателни актове на ЕС, обсъждани в подготвителните органи на Съвета.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност „Директор”:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки;
 • Професионален опит: 6 години в областите на международното право, международните отношения, търговско-икономическите отношения с ЕС и трети страни, търговските споразумения страна по които е Р България, въвеждането и прилагането на законодателството на ЕС, управление на екипи и проекти и други предвид областите на дейност на длъжността или придобит V старши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност;
 • Владеене на английски език или друг западен език;
 • Достъп до класифицирана информация – степен СЕКРЕТНО*.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 3 100 лв. (за първа степен)

 1. Начин за провеждане на конкурсната процедура:
 • писмена разработка на икономическа тематика, свързана с основните функции на дирекция „Външноикономическа политика“;
 • Интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 1. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”. По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул. „Славянска” № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

* Преди назначаване на класирания на първо място кандидат следва да се извърши проучване за получаване на разрешение за работа с класифицирана информация степен „СЕКРЕТНО“.

Споделете