Loading...

Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Контакт: Светлина Кирилова
Дати за подаване на документите: 13.01.2023 - 23.01.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„Главен експерт“ в отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

съгласно Заповед № РД-16-27/12.01.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията

 1. За длъжността „главен експерт“ в отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъниосновните задължения са:

Участва в проверяването на документи, свързани с регистрирането на лицата, осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и издаването на удостоверения за регистрация; обработва и съхранява личните данни на лицата; анализира и дава експертна оценка за състоянието и развитието на проблемите възникнали в процес на работата; изготвя кореспонденция и становища по преписки, подготвя материали и предложения по въпроси, касаещи функциите на отдела и в частност валутното законодателство; консултира заявителите относно документацията по издаване на удостоверения по Валутния закон; изготвя ежегодни справки за сделките с инвестиционно злато, справки от регистъра по чл. 13 от Валутния закон; поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие; участва в работни групи и комисии, свързани с приложението на нормативните актове в областта на сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни, разработва предложения за изготвяне на нормативни актове и извършване на промени в тях.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „главен експерт”:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки, професионално направление: икономика.
 • Професионален опит: 3 години в областта на валутното законодателство и валутния контрол или придобит III младши ранг.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност;
 • Ползване на чужд език.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1650 лв.

 1. Начин за провеждане на конкурсната процедура:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 1. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”. По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул. „Славянска” № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Споделете