Loading...

Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Световна търговска организация и други международни икономически организации“, дирекция „Външноикономическа политика“

Дирекция: Човешки ресурси и организационно развитие
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Светлина Кирилова
Дати за подаване на документите: 30.10.2023 - 09.11.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„Младши експерт“ в отдел „Световна търговска организация и други международни икономически организации“,

дирекция „Външноикономическа политика“

съгласно Заповед № РД-16-1166/27.10.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията

1.За длъжността „Младши експерт“ в отдел „Световна търговска организация и други международни икономически организации“ основните задължения са: Набира информация, прави проучвания и подпомага изготвянето на становища и анализи по въпроси на Общата търговска политика на ЕС и многостранните търговско-икономически отношения от компетентност на отдела, в т.ч. свързаните с функционирането на многостранната търговска система и реформата на СТО, споразуменията и преговорите в рамките на СТО, подготовката за присъединяване на България към ОИСР. Изготвя обзори за състоянието и развитията в тези области. Подпомага разработването и координирането на позиции и указания във връзка с участието на България в работата на работните органи на Съвета на ЕС и ЕК по въпроси от дейността на СТО, търговските преговори в СТО, реформата на СТО и други аспекти на Общата търговска политика на ЕС от компетентност на отдела.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност „младши експерт”:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“;
 • Професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг;
 • Професионална област – социални, стопански или правни науки, международни отношения и/или публична администрация.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност;
 • свободно владеене (писмено и говоримо) на английски, владеене на френски език като официални езици на европейските институции, СТО и ОИСР се счита за предимство.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1450.00 лв.

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 1. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”. По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул. „Славянска” № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg рубриката „Кариери“.

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Споделете