Loading...

Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция “Външноикономическо сътрудничество”

Дирекция: Външноикономическо сътрудничество
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Светлина Кирилова
Дати за подаване на документите: 04.01.2023 - 13.01.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„Държавен експерт“ в отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“, Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“, съгласно Заповед № РД-16-1547/30.12.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 1. За длъжността „държавен експерт“ в отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“ основните задължения са: Дейности свързани с практическото реализиране на политиката на Министерство на икономиката и индустрията в областта на двустранните търговско-икономически отношения със страните от компетенциите на отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”, посредством конкретизиране и практическо осъществяване на общите цели и задачи, насърчаване на българския износ, привличане на чуждестранни инвестиции, изготвяне на анализи и информационни разработки за нуждите на министерството на оперативно ниво. Координира подготовката и провеждането на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; дава становища по проекти на спогодби, разработвани от други ведомства.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност „държавен експерт”:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионална област –хуманитарни науки или социални, стопански и правни науки;
 • Професионален опит: 4 години в съответната професионална област или придобит II младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност, информационна сигурност;
 • Владеене/ползване на чужд език в зависимост от региона.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1 700 лв. (за първа степен)

 1. Начин за провеждане на конкурсните процедури:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Kопия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 1. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”. По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул. „Славянска” № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Споделете