Loading...

Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурсна процедура за експертна позиция в дирекция “Финанси и управление на собствеността”

Дирекция: Човешки ресурси и организационно развитие
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Светлина Кирилова
Дати за подаване на документите: 10.05.2023 - 19.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„Главен експерт“ в сектор „Транспорт и логистика“, отдел „Административно-стопански“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

съгласно Заповед № РД-16-494/05.05.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията

 1. За длъжността „Главен експерт“ в сектор „Транспорт и логистика“, отдел „Административно-стопански“, основните задължения са:

Дейности, свързани със събирането, анализирането, обработването и обобщаването на информация и предлагане на решения, свързани със снабдяването и осигуряването на администрацията с необходимите доставки и услуги; aнализира, разработвa и предлага решения, свързани с управление и стопанисване на недвижимите имоти и движимите вещи на Министерство на икономиката и индустрията. Обобщава получените от дирекциите в министерството, заявки за доставка на канцеларски материали, хартия, тонери и други консумативи за копирна техника и др., като изготвя доклади за разхода и организира доставката и зареждането им от изпълнителите по договорите; Отчита направените разходи, като следи за окомплектоване на фактурите с всички изискващи се документи /доклади, складови разписки, актове за ДМА, приемо-предавателни протоколи и др./.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност „Главен експерт“:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • Професионална област – икономически науки,
 • Професионален опит: 3 години в областите свързани със счетоводна дейност, финанси, дейности свързани с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, проверка и обработка на фактури за режийни разходи;
 • или придобит III младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • добри компютърни умения с текстообработващи програми WORD и EXEL
 • дигитална компетентност.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1700 лв.

 1. Начин за провеждане на конкурсната процедура:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 1. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”. По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул. „Славянска” № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Споделете