Loading...

Министерство на икономиката и индустрията обявява подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско-икономическите въпроси към задгранични представителства на Република България, съгласно заповед № РД-16-506/11.05.2023 г.

Дирекция: Човешки ресурси и организационно развитие
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Елена Тодорова, 02/940 7634; 02/940 7769
Дати за подаване на документите: 12.05.2023 - 26.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА процедура за подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България

Съгласно Заповед № РД-16-506/11.05.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията се ОБЯВЯВА процедура за подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България, както следва:

№ по ред

Държава

Град

Брой позиции

1.

Австрия

Виена

1 бр.

2.

Германия

Берлин

1 бр.

3.

Германия

Франкфурт на Майн

1 бр.

4.

Грузия

Тбилиси

1 бр.

5.

Гърция

Атина

1 бр.

6.

Израел

Тел Авив

1 бр.

7.

Полша

Варшава

1 бр.

8.

Словения

Любляна

1 бр.

9.

Турция

Истанбул

1 бр.

10.

Швеция

Стокхолм

1 бр.

 1. Общи и специфични изисквания към кандидатстващите за дългосрочно командировани служители:

Общи изисквания

1.1. Образователна степен – висше – магистър, придобито в областта на социалните, стопанските, правните, хуманитарните, техническите науки и науките свързани със сигурността и отбраната, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;

1.2. Отлично владеене писмено и говоримо на официалния език или общоприетия език на страната, за която се кандидатства, като владеенето на английски език е предимство:

№ по ред

Държава

Официален

език

Общоприет

език

1.

Австрия

Немски

Немски

2.

Германия

Немски

Немски

3.

Грузия

Грузински

Английски, Руски

4.

Гърция

Гръцки

Гръцки

5.

Израел

Иврит

Английски

6.

Полша

Полски

Полски

7.

Словения

Словенски

Словенски

8.

Турция

Турски

Турски

9.

Швеция

Шведски

Английски

1.3. Добра компютърна грамотност (MS Office, Power Point);

1.4. Минимален трудов или служебен стаж от 6 години;

1.5. Опит в областта на външноикономическите и търговските отношения – минимум 4 години;

Специфични изисквания

1.6. Познания относно икономическото развитие на страната за която се кандидатства и развитието на външноикономическите и търговски отношения на тази страна, както и на двустранните отношения на Република България с нея;

1.7. Познания върху нормативната уредба и международни задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ: инвестиционна политика; търговска политика, митническа политика;

1.8. Познания относно политиката на ЕС към страната, за която се кандидатства, и съответната договорно-правна база на ЕС с тази страна;

1.9. Познания относно функциите и дейността на Министерство на икономиката и индустрията, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, осъществяващи дейности в областта на международното икономическо сътрудничество;

1.10. Комуникативни умения и способност, знания и умения да планира и организира работата си.

1.11. Необходимо е кандидатите да имат българско гражданство и да нямат друго гражданство освен на държава –членка на Европейски съюз.

 1. Условия и срокове за подаване заявления и необходими документи:

2.1. Кандидатите подават заявление за участие в подбора по образец (Приложение № 1) чрез деловодството на Министерство на икономиката и индустрията до дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”.

2.2. Писмено съгласие за извършване на предварителна проверка за принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (Приложение № 2 );

2.3. Документи доказващи общите и специфични изисквания по настоящата обява, а именно:

 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност и че е запознато с изискванията определени в чл. 107а от Кодекса на труда – по образец.
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация (НЦИД) ;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документите, удостоверяващи степента на владеене на чужди езици по т. 1.2.;
 • копие от други документи доказващи общите и специфични изисквания.

2.4. Срок за подаване на заявленията: до 10 работни дни от публикуването на настоящата обява на официалната Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията.

2.5. Място за подаване на заявленията: деловодството на Министерството на икономиката и индустрията, находящо се на ул. “Славянска” № 8, от 9,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч. или на e-mail: e-docs@mi.government.bg

2.6. В обявената процедура не могат да кандидатстват служители, които имат по-малко от 2 години работа в министерството, след последната им дългосрочна командировка в СТИВ, както и лица, които имат по-малко от 2 години от предходен мандат след последната им дългосрочна командировка в СТИВ. Служителите на министерството, с действащ задграничен мандат в изброените Службите по търговско икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в настоящата обява, могат да участват в процедурите, като при липса на конкурентни кандидати могат да получат удължаване на задграничния мандат с до 1 година, съгласно чл. 4, ал. 3 от Постановление № 105 на МС от 31.05.2012 г. за реда за дългосрочно командироване на служители от държавната администрация в задграничните представителства на Република България.

 1. Допускане до участие в подбора: допускат се кандидатите, които отговарят на общите изисквания по т. 1.1 до т. 1.5 и т. 2.6 и са представили всички необходими и изброени документи в т. 2.1. до т. 2.3.

На допуснатите кандидати ще бъде даден срок да представят писмена концепция, съдържаща анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която се кандидатства и акценти върху потенциалните възможности за инвестиции и търговия – до 10 страници.

 1. Подборът включва кумулативно следните начини за проверка съответствието с изискванията:
 2. Представяне на писмена концепция, съдържаща анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която се кандидатства и акценти върху потенциалните възможности за инвестиции и търговия – до 10 страници;
 3. Събеседване на кандидата с членовете на Комисията по подбор;
 4. Проверка на чуждоезиковата подготовка от външен експерт пред Комисията по подбор.
 5. Информация за допуснатите и недопуснатите кандидати ще се обявява на Интранет страницата на Министерството на икономиката и индустрията http://www.mi.government.bg/bg в рубрика Кариери/ Резултати от конкурси.
 6. Условия на трудовото правоотношение: Избраният кандидат ще бъде назначен на срочно трудово правоотношение по реда и при условията на ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации и дългосрочно командирован по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. При назначаване кандидатът следва да отговаря на условията на чл. 107а от Кодекса на труда.
Забележка: При дългосрочно командироване на служители по реда на Закона за дипломатическата служба е задължително условието за спазване разпоредбите чл. 27, ал.1, т.1 от Закона за дипломатическата служба, а именно лицето да е български гражданин и да няма друго гражданство освен на държава – членка на Европейския съюз.

Споделете