Loading...

Министерство на икономиката и индустрията обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл на длъжност “главен юрисконсулт” в дирекция “Правна”

Дирекция: Човешки ресурси и организационно развитие
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Светлина Кирилова
Дати за подаване на документите: 04.10.2023 - 13.10.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки“, дирекция „Правна“ в Министерството на икономиката и индустрията

 1. Основните задължения за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки“, дирекция „Правна“ са:

Оказва методическо и практическо съдействие, дава устни и писмени консултации, съобразно действащата нормативна уредба, по правните проблеми, по които работи в рамките на дирекцията и при съвместната работа с други дирекции. Участва при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на европейското и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане. Изготвя и съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, организира осъществяването на наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с функционално отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация.

Длъжностна характеристика за длъжността

 • Минимални изисквания за длъжността „главен юрисконсулт“ (длъжностно ниво според КДА: експертно ниво 1Б):
 • Минимална образователна степен: „магистър”;
 • Минимален ранг II младши;
 • Професионален опит: 4 години в областта на правото;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Специалност – право;
 • Професионално направление – социални, стопански и правни науки;
 • Дигитална компетентност.

1.3. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на икономиката и индустрията и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

 1. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 800 лв. (за първа степен)
 2. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.
 3. Определям начин на провеждане на подбора:
 • оценка на представените документи;
 • събеседване.
 1. При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

5.1. степента, на която кандидатът отговаря на минималните и специфични изисквания за изпълнение на длъжността според изискуемите и подадени документи;

 • – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в голяма степен на специфичните;

3 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в средна степен на специфичните;

2 – напълно отговоря на минималните изисквания за длъжността, но в малка степен на специфичните;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

5.2. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване;

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

 • – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност.

5.3. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителните изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика;

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 5 – напълно отговаря на изисквания за длъжността, за ниво на компетентност и на допълнителните изисквания за длъжността, съгласно изискванията на длъжностната характеристика за съответната длъжност, като предимство ще има кандидатът с по-голям опит в областта на обществените поръчки.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.);
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики;
 • копие от документ за юридическа правоспособност.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. или на електронен адрес e-docs@mi.government.bg.

 1. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.
 2. Лице за контакт: Светлина Кирилова, е-mail: sv.kirilova@mi.government.bg, тел. 02/9407615;
 3. Определям място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

Споделете