Loading...

Министерство на икономиката и индустрията обявява процедура за подбор за набиране на кандидати за дългосрочно командироване в Службите по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в гр. Стокхолм, Швеция

Дирекция: Човешки ресурси и организационно развитие
Имейл: e-docs@mi.government.bg; e.todorova@mi.government.bg
Контакт: Елена Тодорова
Дати за подаване на документите: 18.03.2024 - 19.04.2024

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА процедура за подбор за набиране на кандидати за дългосрочно командироване в Службите по търговско-икономическите въпроси

Съгласно Заповед № РД-16-224/11.03.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията се ОБЯВЯВА процедури за подбор за набиране на кандидати за дългосрочно командироване в Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в гр. Стокхолм, Швеция.

 1. Общи и специфични изисквания към кандидатстващите за дългосрочно командироване, както следва:

1.1. Общи изисквания:

1.1.1. образователна степен – висше – магистър, придобито в областта на социалните, стопанските, правните, хуманитарните, техническите науки и науките, свързани със сигурността и отбраната, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;

1.1.2. задължително владеене – писмено и говоримо на английски език на ниво не по-ниско от С1 от Европейска езикова рамка за езиците, като владеенето и на шведски език на ниво В2 ще е предимство за кандидатите.

1.1.3. дигитална компетентност, съгласно Европейската рамка за дигиталната компетентност: умения за работа с компютър и операционна система, използване на основни програми за текстообработка и таблични редактори, търсене на информация и комуникация он-лайн, ниво не по-ниско от „5“;

1.1.4. трудов или служебен стаж от минимум 6 години;

1.1.5. доказан опит в областта на външноикономическите и търговските отношения от минимум 3 години;

1.1.6. професионални препоръки и референции от работодатели и/или партньори.

1.2. Специфични изисквания:

1.2.1. познания относно икономическото развитие на Швеция развитието на външноикономическите и търговските отношения на тази страна, както и на двустранните отношение на Република България с нея;

1.2.2. познания върху нормативната уредба и международни задължение на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ: инвестиционна политика; търговска политика; митническа политика;

1.2.3. познания относно политиката на ЕС към Швеция и съответната договорно-правна база на ЕС с тази страна;

1.2.4. познания относно функциите и дейността на Министерството на икономиката и индустрията, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, осъществяващи дейности в областта на международното икономическо сътрудничество;

1.2.5. комуникативни умения и способност, знания и умения за планиране и организиране на работата;

1.2.6. умения за водене на преговори;

1.2.7. стратегически подход при планиране на дейностите;

1.2.8. детайлно анализиране, обработка и систематизиране на информация.

1.2.9. кандидатите да имат българско гражданство и да нямат друго гражданство освен на държава –членка на Европейски съюз.

 1. Условия и срокове за подаване заявления и необходими документи:
  • Кандидатите подават заявление за участие в подбора по образец (Приложение № 1), ведно с необходимите документи доказващи общите и специфични изисквания, до дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“.
  • Писмено съгласие за извършване на предварителна проверка за принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (Приложение № 2 );
  • Документи доказващи общите и специфични изисквания по настоящата обява, а именно:
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност и че е запознато с изискванията определени в чл. 107а от Кодекса на труда – по образец.
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация (НЦИД) ;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документите, удостоверяващи степента на владеене на чужди езици по т. 1.1.2;
 • професионални препоръки и референции от работодатели и/или партньори.
 • копие от други документи доказващи общите и специфични изисквания;

2.4. Срок за подаване на заявленията: до 25 работни дни от публикуването на настоящата обява на официалната Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията.

2.5. Място за подаване на заявленията: деловодството на Министерството на икономиката и индустрията, находящо се на ул. “Славянска” № 8, от 9,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч. или на e-mail: e-docs@mi.government.bg.

2.6. В обявената процедура не могат да кандидатстват:

2.6.1. служители, които имат по-малко от 2 години работа в министерството, след последната им дългосрочна командировка в СТИВ;

2.6.2. лица, които имат по-малко от две години от предходен мандат след последната им дългосрочна командировка в СТИВ.

2.6.3. Служителите на министерството, с действащ задграничен мандат в Службите по търговско икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България, могат да участват в процедурите, като при липса на конкурентни кандидати могат да получат удължаване на задграничния мандат с до 1 година, съгласно чл. 4, ал. 3 от Постановление № 105 на МС от 31.05.2012 г. за реда за дългосрочно командироване на служители от държавната администрация в задграничните представителства на Република България или да бъдат преместени по реда на чл. 66 от Закона за дипломатическата служба.

 1. Допускане до участие в подбора: допускат се кандидатите, които отговарят на общите изисквания по т. 1.1.1., т. 1.1.4, т. 1.1.5 и т. 1.1.6 и на тези по т. 2.6 и са представили всички необходими и изброени документи в т. 2.1. до т. 2.3.
 2. Подборът включва кумулативно следните последователни начини за проверка съответствието с изискванията:
  • Представяне на анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която се кандидатства, с акцент върху потенциалните възможности за развитие, инвестиции и търговия през следващите 4 г. – до 10 страници;
  • Проверка на чуждоезиковата подготовка от външен експерт пред Комисията по подбор и на дигиталната компетентност на кандидатите. Проверката на чуждоезиковата подготовка ще бъде извършена чрез специализиран изпит за установяване на съответното ниво. Проверката на дигитална компетентност ще бъде извършена чрез специализиран тест за установяване на съответното ниво.
  • Събеседване на кандидата с членовете на Комисията по подбор.
 1. Скала на оценка, по която Комисията по подбор извършва оценяването и класирането на кандидатите:
 • Напълно отговаря на изискванията – 5;
 • В голяма степен отговаря на изискванията – 4;
 • В средна степен отговаря на изискванията – 3;
 • В малка степен отговаря на изискванията – 2;
 • Не отговаря на изискванията – 1.
 1. Комисията по подбор извършва класиране на кандидатите на база поставени оценки и постигнати резултати от всеки от начините за проверка съответствието с изискванията. Комисията съставя протокол от всяко заседание и окончателен доклад при приключване на съответната процедура, съдържащ до три кандидатури за дестинация в низходящ ред в зависимост от резултатите на кандидатите.
 2. В окончателно класиране участват кандидатите, получили оценка на представения анализ не по-ниска от „4“, от събеседването не по-ниска от „4” и напълно покриващи изискването по отношение нивото на владеене на чуждите езици по т.1.1.2.
 3. Информация за допуснатите и недопуснатите кандидати ще се обявява на Интранет страницата на Министерството на икономиката и индустрията http://www.mi.government.bg в рубрика Министерство/За министерството/Кариери/Резултати от конкурси.
 4. Условия на трудовото правоотношение: Избраният кандидат ще бъде назначен на срочно трудово правоотношение по реда и при условията на ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации и дългосрочно командирован по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. При назначаване кандидатът следва да отговаря на условията на чл. 107а от Кодекса на труда. При назначаването кандидатът декларира имущество и интереси по реда на чл. 49 от Закона за противодействие с корупцията, във връзка с §2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие с корупцията.
Забележка: При дългосрочно командироване на служители по реда на Закона за дипломатическата служба е задължително условието за спазване разпоредбите чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за дипломатическата служба, а именно лицето да е български гражданин и да няма друго гражданство освен на държава – членка на Европейския съюз.

Споделете