Loading...

Министерство на икономиката и индустрията обявява процедура за подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България, съгласно Заповед № РД-16-505/11.05.2023 г.

Дирекция: Човешки ресурси и организационно развитие
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Елена Тодорова, 02/940 7634; 02/940 7769
Дати за подаване на документите: 12.05.2023 - 26.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА процедура за подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България

Съгласно Заповед № РД-16-505/11.05.2023 г. на министъра на икономиката и индустрията се ОБЯВЯВА процедура за подбор за набиране на кандидати за Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България, както следва:

№ по ред

Държава

Град

Брой позиции

1.

Алжир

Алжир

1 бр.

2.

Индия

Делхи

1 бр.

3.

Казахстан

Алмати

1 бр.

4.

Китай

Пекин

1 бр.

5.

Португалия

Лисабон

1 бр.

6.

Швейцария

Берн

1 бр.

 1. Общи и специфични изисквания към кандидатстващите за дългосрочно командировани служители:

Общи изисквания

1.1. Образователна степен – висше – магистър, придобито в областта на социалните, стопанските, правните, хуманитарните, техническите науки и науките свързани със сигурността и отбраната, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;

1.2. Отлично владеене писмено и говоримо на официалния език или общоприетия език на страната, за която се кандидатства, като владеенето на английски език е предимство:

№ по ред

Държава

Официален

език

Общоприет

език

1.

Алжир

Арабски

Френски

2.

Индия

Хинди/Английски

Английски

3.

Казахстан

Руски/Казахски

Руски

4.

Китай

Мандарин (китайски)

Китайски

5.

Португалия

Португалски

Португалски

6.

Швейцария

Френски, Немски, Италиански

1.3. Добра компютърна грамотност (MS Office, Power Point);

1.4. Минимален трудов или служебен стаж от 6 години;

1.5. Опит в областта на външноикономическите и търговските отношения – минимум 4 години;

Специфични изисквания

1.6. Познания относно икономическото развитие на страната за която се кандидатства и развитието на външноикономическите и търговски отношения на тази страна, както и на двустранните отношения на Република България с нея;

1.7. Познания върху нормативната уредба и международни задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ: инвестиционна политика; търговска политика, митническа политика;

1.8. Познания относно политиката на ЕС към страната, за която се кандидатства, и съответната договорно-правна база на ЕС с тази страна;

1.9. Познания относно функциите и дейността на Министерство на икономиката и индустрията, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, осъществяващи дейности в областта на международното икономическо сътрудничество;

1.10. Комуникативни умения и способност, знания и умения да планира и организира работата си.

1.11. Необходимо е кандидатите да имат българско гражданство и да нямат друго гражданство освен на държава –членка на Европейски съюз.

 1. Условия и срокове за подаване заявления и необходими документи:

2.1. Кандидатите подават заявление за участие в подбора по образец (Приложение № 1) чрез деловодството на Министерство на икономиката и индустрията до дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”.

2.2. Писмено съгласие за извършване на предварителна проверка за принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (Приложение № 2 );

2.3. Документи доказващи общите и специфични изисквания по настоящата обява, а именно:

 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност и че е запознато с изискванията определени в чл. 107а от Кодекса на труда – по образец.
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация (НЦИД) ;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документите, удостоверяващи степента на владеене на чужди езици по т. 1.2.;
 • копие от други документи доказващи общите и специфични изисквания.

2.4. Срок за подаване на заявленията: до 10 работни дни от публикуването на настоящата обява на официалната Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията.

2.5. Място за подаване на заявленията: деловодството на Министерството на икономиката и индустрията, находящо се на ул. “Славянска” № 8, от 9,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч. или на e-mail: e-docs@mi.government.bg

2.6. В обявената процедура не могат да кандидатстват служители, които имат по-малко от 2 години работа в министерството, след последната им дългосрочна командировка в СТИВ, както и лица, които имат по-малко от 2 години от предходен мандат след последната им дългосрочна командировка в СТИВ. Служителите на министерството, с действащ задграничен мандат в Службите по търговско икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България, могат да участват в процедурите, като при липса на конкурентни кандидати могат да получат удължаване на задграничния мандат с до 1 година, съгласно чл. 4, ал. 3 от Постановление № 105 на МС от 31.05.2012 г. за реда за дългосрочно командироване на служители от държавната администрация в задграничните представителства на Република България и преместване по реда на Закона за дипломатическата служба.

 1. Допускане до участие в подбора: допускат се кандидатите, които отговарят на общите изисквания по т. 1.1 до т. 1.5 и т. 2.6 и са представили всички необходими и изброени документи в т. 2.1. до т. 2.3.

На допуснатите кандидати ще бъде даден срок да представят писмена концепция, съдържаща анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която се кандидатства и акценти върху потенциалните възможности за инвестиции и търговия – до 10 страници.

 1. Подборът включва кумулативно следните начини за проверка съответствието с изискванията:
 2. Представяне на писмена концепция, съдържаща анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която се кандидатства и акценти върху потенциалните възможности за инвестиции и търговия – до 10 страници;
 3. Събеседване на кандидата с членовете на Комисията по подбор;
 4. Проверка на чуждоезиковата подготовка от външен експерт пред Комисията по подбор.
 5. Информация за допуснатите и недопуснатите кандидати ще се обявява на Интранет страницата на Министерството на икономиката и индустрията http://www.mi.government.bg/bg в рубрика Кариери/ Резултати от конкурси.
 6. Условия на трудовото правоотношение: Избраният кандидат ще бъде назначен на срочно трудово правоотношение по реда и при условията на ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации и дългосрочно командирован по реда на Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. При назначаване кандидатът следва да отговаря на условията на чл. 107а от Кодекса на труда.
Забележка: При дългосрочно командироване на служители по реда на Закона за дипломатическата служба е задължително условието за спазване разпоредбите чл. 27, ал.1, т.1 от Закона за дипломатическата служба, а именно лицето да е български гражданин и да няма друго гражданство освен на държава – членка на Европейския съюз.

Споделете