Loading...

Обявява конкурс за длъжносттa „Старши експерт“ – 1 щ.бр. в отдел „СТО и други международни икономически организации“, дирекция „Външноикономическа политика“

Дирекция: Външноикономическа политика
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Дати за подаване на документите: 25.10.2022 - 04.11.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТTA

„Старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „СТО и други международни икономически организации“, дирекция „Външноикономическа политика“

съгласно Заповед № РД-16-1297/18.10.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

1. За длъжността „Старши експерт“ в отдел „СТО и други международни икономически“ основните задължения са:

Изготвя становища, анализи, информации и доклади, извършва проучвания по въпроси на Общата търговска политика на ЕС и многостранните търговско-икономически отношения от компетентност на отдела, , в т.ч. свързваните с функционирането на многостранната търговска система и реформата на СТО, споразуменията и преговорите в рамките на СТО, подготовката за присъединяване на България към ОИСР; дава становища, коментари и предложения по документи на работните органи на Съвета на ЕС и ЕК по въпроси, свързани с дейността и реформата на СТО, търговските преговори в СТО и други въпроси на Общата търговска политика на ЕС; участва в набирането и обобщаването на данни, становища и информации и в изготвянето на становища, предложения, анализи и информации, които България следва да предоставя на ЕК във връзка с дължимите в СТО нотификации, провежданите прегледи на търговската политика, прегледи по споразумения в СТО, търговски спорове в рамките на механизма за уреждане на спорове в СТО, провежданите в СТО търговски преговори, мониторинговите доклади на Генералния директор на СТО за търговията и други; участва в изготвянето на предложения и указания до Постоянното представителство на България към СТО в Женева, във връзка с участието на България в координационния механизъм на ЕС по въпросите на СТО в Женева и в заседания на работните органи, свързани с дейността и реформата на СТО и водените в СТО търговски преговори; подпомага участието на България в други международни икономически организации (УНКТАД, ИКЕ, ЮНИДО, УНСИТРАЛ, ИКОСОС и други) по въпроси, свързани с многостранната търговско-икономическа политика.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „старши експерт”:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • Професионална област – социални, стопански или правни науки, международни отношения, и/или публична администрация;
 • Професионален опит: 2 години в професионалната област или придобит IV младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • отлично владеене (писмено и говоримо) на английски и/или френски език като официални езици на европейските институции, СТО и ОИСР;
 • дигитална компетентност.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1600 лв.

2. Определям начин на провеждане на конкурса:

 • тест;
 • интервю.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

4. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”. По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул. „Славянска” № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Споделете