Loading...

Обявяване на процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл в дирекция “Вътрешен одит”

Дирекция: Човешки ресурси и организационно развитие
Имейл: e-docs@mi.government.bg
Контакт: Анета Йовчева
Дати за подаване на документите: 06.07.2024 - 15.07.2024

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност държавен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“

 1. Основните задължения за длъжността „държавен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ са:

Участва при изготвянето на базата на оценка на риска на 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността на дирекцията; изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, в който участва, съдържащ – обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента и го представя за съгласуване на ръководителя на одитния екип; идентифицира, анализира, документира и оценява необходимата информация за изразяване на мнение по отношение на поставените цели в одитните ангажименти, в които участва; участва в осъществяването на одитни ангажименти, свързани с дейността на структурните звена и процеси в министерството, в т.ч. и второстепенните разпоредители към министъра, публичните предприятия по Закона за публичните предприятия в системата на МИИ, в които няма изградени звена за вътрешен одит, както и по инициатива на министъра в публични предприятия от системата на министерството и когато в тях има звено за вътрешен одит; участва при консултиране на ръководството на МИИ по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това; представя и обсъжда с директора на дирекция „Вътрешен одит“ и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад; при идентифициране на индикатори за измама, незабавно докладва на директора на дирекция „Вътрешен одит“; участва в разработването/адаптирането на процедури и специфична методология за нуждите на дейността по вътрешен одит в дирекцията.

Длъжностна характеристика

1.1. Минимални изисквания за длъжността „държавен вътрешен одитор“ (длъжностно ниво според КДА: експертно ниво 1Б):

 • Висше образование: образователно – квалификационна степен „магистър”;
 • Професионален опит: 4 години опит в областта на контрола, вътрешния или външен одит;
 • Минимален ранг: II младши ранг;

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Професионална област – социални, стопански и правни науки;
 • Професионално направление – икономика;
 • Да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международен сертификат за вътрешен одитор.

1.3. Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на икономиката и индустрията и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

2. Специфични изисквания – Назначаването на служителя ще се извърши след получено писмено съгласие от министъра на финансите и премината процедура по проучване за надеждност и получено разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“.

 1. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 933 лв. (за първа степен)
 2. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.
 3. Определям начин на провеждане на подбора:
 • оценка на представените документи;
 • събеседване.
 1. При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност, определям критерии за извършване на подбора:

6.1. степента, на която кандидатът отговаря на минималните и специфични изисквания за изпълнение на длъжността според изискуемите и подадени документи;

5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в голяма степен на специфичните;

3 – напълно отговаря на минималните изисквания за длъжността и в средна степен на специфичните;

2 – напълно отговоря на минималните изисквания за длъжността, но в малка степен на специфичните;

 • – не отговаря на изискванията за длъжността.

6.2. степента, на която кандидатът отговаря на изискванията за ниво на компетентност по различните компетентности, съгласно длъжностната характеристика и предвид представените документи и извършеното събеседване;

5 – напълно отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за ниво на компетентност;

 • – не отговаря на изискванията за минимално ниво на компетентност.

6.3. степента, на която кандидатът отговаря на допълнителните изисквания за изпълнение на длъжността, съгласно длъжностната характеристика;

5 – напълно отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на допълнителните изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на допълнителните изискванията за длъжността.

Минималната степен, на която кандидатът отговаря: 5 – напълно отговаря на изискванията за изпълнение на длъжността, за ниво на компетентност и на допълнителните изискванията за длъжността, съгласно изискванията на длъжностната характеристика.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • заявление до министъра на икономиката и индустрията за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.);
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация.
 • копие от сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международен сертификат за вътрешен одитор;
 • копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, длъжностни характеристики;

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. (или на електронен адрес e-docs@mi.government.bg)

 1. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.
 2. Лице за контакт: Анета Йовчева, 02 940 7726;
 3. Определям място, на което да се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Електронната страница на Министерството на икономиката и индустрията, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

Споделете