Loading...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “младши експерт“ в отдел „Регионално сътрудничество“, дирекция „Външноикономическа политика“ и методика за провеждане

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “младши експерт“ в отдел „Регионално сътрудничество“, дирекция „Външноикономическа политика“

 1. И.Ю.Й. – 94-И-175/09.11.2023
 2. М.Е.М. – 94-М-307/09.11.2023
 3. М.П.И. – 94-М-309/09.11.2023
 4. Г.С.Д. – 94-Г-101/08.11.2023
 5. В.В.В. – 94-В-308/08.11.2023
 6. М.Е.Б. – 94-М-304/07.11.2023
 7. В.В.Б. – 94-В-305/07.11.2023
 8. М.Р.Г. – 94-М-301/07.11.2023
 9. В.Х.Г. – 94-В-301/06.11.2023
 10. С.П.Б. – 94-С-158/10.11.2023
 11. В.Г.И. – 94-В-286/02.11.2023

Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 07.12.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Княз Александър“ № 12, етаж 1, голяма зала.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на недопуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “младши експерт“ в отдел „Регионално сътрудничество“, дирекция „Външноикономическа политика

 1. Б.А.М. – 94-Б-111/07.07.11.2023 – На основание чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от Закона за държавния служител, чл. 20, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – от представената академична справка е видно, че кандидатката няма придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“, което е основание за недопускането й до участие в обявената конкурсна процедура.

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжност “младши експерт“ в отдел „Регионално сътрудничество“, дирекция „Външноикономическа политика“

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервюто ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Първи етап – тест

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Тестът включва 30 затворени въпроса, всеки от които има само един изцяло верен отговор. Всеки въпрос, в зависимост от сложността, е оценен с 1, 2 или 3 точки. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан, е 25 точки, което се равнява на оценка 4.00. За всяка следваща точка се добавя към оценката 0.05. Максималната оценка е 5.00 при 45 точки.

Оценяване:

Точки/Оценка

25 точки – 4.00

26 точки – 4.05

27 точки – 4.10

28 точки – 4.15

29 точки – 4.20

30 точки – 4.25

31 точки – 4.30

32 точки – 4.35

33 точки – 4.40

34 точки – 4.45

35 точки – 4.50

36 точки – 4.55

37 точки – 4.60

38 точки – 4.65

39 точки – 4.70

40 точки – 4.75

41 точки – 4.80

42 точки – 4.85

43 точки – 4.90

44 точки – 4.95

45 точки – 5.00

Втори етап – интервю

До следващият етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 25 точки. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин.

Интервюто ще включва събеседване на членовете на комисията с кандидатите, както и проверка на нивото на владеене на английски език (устен превод на кратък текст от английски на български език и/или от български на английски език).

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

По този начин, окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Резултат от теста x 3) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

При подготовката за конкурса, кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за администрацията;
 3. Устройствен правилник на Министерство на икономиката и индустрията;
 4. Договор за функционирането на ЕС (Лисабонски договор) и по специално чл. 207 и чл. 218 от него;
 5. Обща търговска политика на ЕС – сайта на ГД „Търговия” на ЕК http://ec.europa.eu/trade/
 6. Институции и политики на ЕС

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_bg

 1. Процес на взимане на решения в Съвета на ЕС

http://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/decision-making/

 1. Участие на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз
 2. Координационен механизъм по европейските въпроси в Република България (ПМС № 85 от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз)

Интернет сайтове

 1. Министерство на икономиката и индустрията https://www.mi.government.bg/
 2. Дирекция „Външноикономическа политика”, Министерство на икономикат и индустрията https://www.mi.government.bg/department/vanshnoikonomicheska-politika/
 3. Политики и стратегии – Външноикономическа и търговска политика https://www.mi.government.bg/politiki-i-strategii/vanshnoikonomicheska-i-targovska-politika/obshta-targovska-politika/
 4. Официалния сайт на ЕС http://europa.eu/
 5. ГД „Търговия” на ЕК https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/trade_en

Председател на конкурсната комисия

Сребрина Петрова

Директор на дирекция ВИП

Споделете