Loading...

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “държавен експерт“ в дирекция „Политика за потребителите“ и методика за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “държавен експерт“ в дирекция „Политика за потребителите“ на Министерство на икономиката и индустрията

  1. Мирослава Бодурова-Енева
  2. Тодор Марков

Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 01.11.2022 г. (вторник) от
10.00 часа. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се на ул. „Славянска“ №8, малка зала, етаж 3. Интервюто с успешно издържалите теста кандидати, ще се проведе на 01.11.2022 г. от 13.00 часа в същата сграда.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Няма недопуснати кандидати.

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжност “държавен експерт“ – право в дирекция „Политика за потребителите“

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервюто ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Всеки от трите варианта на тест включва 40 затворени въпроса или 60 точки, всеки от които има само един изцяло верен отговор. Всеки въпрос е оценен с 1 или 2 точки. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан, е 40 точки, което се равнява на оценка 3.00. Всеки верен отговор носи към оценката 0,10, като максималната оценка от теста – 5,00. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин.

Оценяване:

Точки – Оценка

40 точки – 3.00

41 точки – 3.10

42 точки – 3.20

43 точки – 3.30

44 точки – 3.40

45 точки – 3.50

46 точки – 3.60

47 точки – 3.70

48 точки – 3.80

49 точки – 3.90

50 точки – 4.00

51 точки – 4.10

52 точки – 4.20

53 точки – 4.30

54 точки – 4.40

55 точки – 4.50

56 точки – 4.60

57 точки – 4.70

58 точки – 4.80

59 точки – 4.90

60 точки – 5.00

До следващият етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 40 точки. Интервюто ще включва събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минимална оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно – 4,00. Максимална оценка от интервюто – 5,00.

Коефициентите на тежест с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

По този начин, окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин: (Резултат от теста x 3) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

При подготовката за конкурса, кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи:

Нормативни актове:

1.Закон за държавния служител;

2.Закон за нормативните актове;

3.Договор за функционирането на Европейския съюз (Договор от Лисабон);

4.Закон за защита на потребителите;

5.Закон за потребителския кредит;

6.Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

7.Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията, Приет с ПМС № 20 от 25.02.2022 г., обн., Д В, бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 1.03.2022 г.;

8.Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;

9.Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, обн. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

10.Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите, посл. изм. изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2022г.

11.Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата, посл. изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2022г.

12.Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии, посл.изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2022г.

13.Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите, посл. изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2022 г;

Литература

  1. Правна защита на потребителите; издателство Сиела, академик, професор Чудомир Големинов;
  2. Право на ЕС – функциониране на ЕС; институции и органи на ЕС; инструменти на ЕС.
  3. Право на Европейския съюз – Орлин Борисов
  4. Гражданскоправна защита на потребителя, издателство Фенея, проф. Златка Сукарева

Допълнителна информация:

1.Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_en

2.Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en

3.Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0771&from=EN

4.Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/unfair-contract-terms-directive_en

Интернет страници на Европейската комисия

1.www.eur-lex.europa.eu

2.http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

3.http://europa.bg

4.https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-policy/consumer-strategy_en

Председател на конкурсната комисия

Емил Алексиев

Директор на дирекция

„Политика за потребителите“

Споделете