Loading...

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “държавен експерт“ в отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжността “държавен експерт“ в отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“

 1. Иво Михайлов
 2. Ралица Григорова
 3. Инна Дочева
 4. Даниела Михнева

Няма недопуснати кандидати.

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжността “държавен експерт“ в отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Първи етап – тест

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Всеки от трите варианта на тест включва 25 затворени въпроса, всеки от които има само един изцяло верен отговор. Всеки въпрос носи 1 или 2 точки. Максимален брой точки – 35, като максималната оценка от теста e 5.00. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан, е 20 точки, което се равнява на оценка 3.50. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин.

Оценяване: Точки / Оценка

Точки/Оценка

20 точки – 3.50

21 точки – 3.60

22 точки – 3.70

23 точки – 3.80

24 точки – 3.90

25 точки – 4.00

26 точки – 4.10

27 точки – 4.20

28 точки – 4.30

29 точки – 4.40

30 точки – 4.50

31 точки – 4.60

32 точки – 4.70

33 точки – 4.80

34 точки – 4.90

35 точки – 5.00

Втори етап – интервю

До интервю се допускат кандидатите получили минимум 20 точки от теста (оценка 3.50).

Интервюто ще се състои в събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минимална оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно издържано е оценка 4.00. Максимална оценка от интервюто е 5.00.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

Окончателен резултат

Окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Оценка от теста x 3) + (Оценка от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Допуснатите за участие в конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на тест на 08.12.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, ул. „Славянска“ №8, етаж 3, Голяма зала.

Интервюто с допуснатите до втория етап от конкурсната процедура кандидати, ще се проведе на 08.12.2022 г. /четвъртък/ в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, ул. „Славянска“ №8.

Кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи, при подготовката за участие в конкурса за длъжността “държавен експерт“ в отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“:

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за държавния служител
 3. Търговски закон
 4. Закон за публичните предприятия
 5. Закон за счетоводството
 6. Закон за независимия финансов одит
 7. Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 8. Закон за държавната собственост
 9. Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
 10. Устройствен правилник на министерство на икономиката и индустрията

Председател на конкурсната комисия:

ЦВЕТАН ЦИРКОВ

Директор на дирекция

Индустриални отношения и управление на държавното участие

Споделете