Loading...

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт“ в отдел „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“ и методика за провеждане

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт“ в отдел „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“

 1. Д. Б. Д. – заявление с вх. № 94-Д-207/06.11.2023 г.
 2. А. А. П. – заявление с вх. № 94-А-321/07.11.2023 г.
 3. Д. Т. М.- заявление с вх. № 94-Д-209/07.11.2023 г.
 4. Ц. А. К. – заявление с вх. № 94-Ц-43/06.11.2023 г.
 5. Г. Н. К.- заявление с вх. № 94- Г-103/09.11.2023 г.
 6. А. А. Н. – заявление с вх. № 94- А-325/09.11.2023 г.
 7. В. Г. Г. – заявление с вх. № 94– В-306/07.11.2023 г.
 8. И. Ю. Й. – заявление с вх. № 94-И-174/07.11.2023 г.
 9. Г. А. Б. – заявление с вх. № 94-Г-105/09.11.2023 г.

Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 06.12.2023 г. (сряда) от 9.30 ч. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Княз Александър I“ № 12, етаж 1, Голяма зала.

Допуснатите до втория етап от конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на интервю на 06.12.2023 г. (сряда) от 13.00 ч., в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Княз Александър“ №12, етаж 1, Голяма зала.

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжност “главен експерт“ в отдел „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Първи етап – тест

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Всеки от трите варианта на тест включва 30 затворени въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Всеки въпрос е оценен с 1 точка. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан, е 20 верни отговора или 20 точки, което се равнява на оценка 4.00. Всеки верен отговор носи към оценката „0,10“, като максималната оценка от теста e 5.00. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин.

Оценяване:

Точки / Оценка

20 точки – 4.00

21 точки – 4.10

22 точки – 4.20

23 точки – 4.30

24 точки – 4.40

25 точки – 4.50

26 точки – 4.60

27 точки – 4.70

28 точки – 4.80

29 точки – 4.90

30 точки – 5.00

Втори етап – интервю

До интервю се допускат кандидатите получили минимум 20 точки от теста (оценка 4.00).

Интервюто ще се състои в събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минималната оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно издържано е оценка 4.00. Максималната оценка от интервюто е 5.00.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

По този начин, окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Резултат от теста x 3) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

При подготовката за конкурса, кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи:

 1. Закон за държавния служител
 2. Закон за администрацията
 3. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
 4. Рамкова конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация
 5. Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията
 6. Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз
 7. Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския Съюз
 8. Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз
 9. Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО
 10. 10. Интернет страница на Министерството на икономиката и индустрията – https://www.mi.government.bg/ – в т.ч. раздел „Политики и стратегии“, рубрика „Външноикономическа и търговска политика“, подрубрика „Обща търговска политика“
 11. 11. Интернет страница на Министерството на външните работи – https://www.mfa.bg/, в т.ч. раздел за кандидатурата на България за членство в ОИСР на адрес – https://mfa.bg/bg/bg-oecd/bg
 12. 12. Официални интернет страници на Европейската комисия – https://ec.europa.eu/info/index_en и Генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия – https://policy.trade.ec.europa.eu/index_en

Председател на конкурсната комисия:

Иво Маринов

Началник на отдел „Търговски механизми“,

Дирекция „Външноикономическа политика“

Споделете