Loading...

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Началник на отдел“ „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Началник на отдел“ „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“,

Министерство на икономиката и индустрията

 1. Мария Марикина
 2. Вилиян Кръстев
 3. Иво Маринов
 4. Симонета Бонева
 5. Наталия Димитрова
 6. Даниела Михнева
 7. Росен Стоянов

Няма недопуснати кандидати.

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжността „Началник на отдел“ „Търговски механизми“,

дирекция „Външноикономическа политика“

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – писмена разработка на икономическа тематика, свързана с основните функции на отдел „Търговски механизми“ и интервю.

До интервюто ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно писмената разработка, съгласно посочените по-долу условия:

Приети са следните критерии за оценка, по които ще бъдат оценявани писмените разработки на кандидатите:

 1. пълнота на обхвата на най-важните параметри, представляващи съдържанието на темата;
 2. точност, яснота, изчерпателност и логичност на изложението (увод, същинска част, анализ и заключение);
 3. актуалност и достоверност на изложението и аргументиранe на изводите;
 4. изразяване, стил и писмено оформяне на писмената разработка.

Конкурсната комисия е подготвила три различни икономически теми, свързани с основните функции на отдел „Търговски механизми“. Времето за писмено изложение по избраната чрез жребий тема е три астрономически часа.

Обем на писмената разработка до 15 страници.

Писмените разработки ще се проверяват от всички членове на конкурсната комисия, които независимо един от друг преценяват представянето на кандидатите по 5-степенната скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

Оценяване:

1 – не отговаря на изискванията;

2 – в малка степен отговаря на изискванията;

3 – в средна степен отговаря на изискванията;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията;

5 – напълно отговаря на изискванията.

До следващият етап от конкурса (интервю) се допускат кандидатите получили резултат от писмения изпит – оценка 4.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от писмената разработка и интервюто са, както следва: резултат от писмения изпит – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

По този начин, окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Резултат от писмения изпит x 3) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Писмената разработка ще се проведе на 05.12.2022 г. (понеделник) от 10.00 часа, в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, находяща се на ул. „Княз Александър І“ № 12, голяма зала.

Интервюто ще се състои в събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минимална оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно издържано е оценка 4.00. Максимална оценка от интервюто е 5.00.

Кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи, при подготовката за участие в конкурса за длъжността „Началник на отдел“ „Търговски механизми“, дирекция „Външноикономическа политика“:

1. Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията

2. Функционална характеристика на дирекция „Външноикономическа политика“

3. Обща търговска политика на ЕС

4. Търговски споразумения на ЕС

5. Експортен и импортен режим в Европейския съюз

https://www.mi.government.bg/

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/trade-policy/

https://www.mi.government.bg/politiki-i-strategii/vanshnoikonomicheska-i-targovska-politika/obshta-targovska-politika/

https://www.europarl.europa.eu/portal/bg

Председател на конкурсната комисия:

СРЕБРИНА ПЕТРОВА

И.Д. Директор на дирекция „Външноикономическа политика“

Споделете