Loading...

Списък на допуснатите кандидати в конкурсна процедура за експертна длъжност в дирекция “Финанси и управление на собствеността” и методика за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт“ в сектор „Транспорт и логистика“, отдел „Административно – стопански“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“, Министерство на икономиката и индустрията

 1. Диляна Цветкова Шопова
 2. Йонина Иванова Донова
 3. Антонина Зиновиева Илиева
 4. Мариана Дончева Петкова
 5. Божидар Стефанов Александров
 6. Габриела Иванова Терзийска
 7. Тодорка Димитрова Сарафова
 8. Елизабета Истилиянова Илиева
 9. Добрин Светославов Добрев
 10. Ивана Юриева Йоргова

Няма недопуснати кандидати

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжност “главен експерт“ в сектор „Транспорт и логистика“, отдел „Административно-стопански“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Първи етап – тест

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Всеки от трите варианта на тест включва 30 затворени въпроса, всеки от които има само един изцяло верен отговор. Всеки въпрос е оценен с 1 точка. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан, е 20 верни отговора или 20 точки, което се равнява на оценка 4.00. Всеки верен отговор носи към оценката „0,10“, като максималната оценка от теста e 5.00. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин.

Оценяване:

Точки / Оценка

20 точки – 4.00

21 точки – 4.10

22 точки – 4.20

23 точки – 4.30

24 точки – 4.40

25 точки – 4.50

26 точки – 4.60

27 точки – 4.70

28 точки – 4.80

29 точки – 4.90

30 точки – 5.00

Втори етап – интервю

До интервю се допускат кандидатите получили минимум 20 точки от теста (оценка 4.00).

Интервюто ще се състои в събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минималната оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно издържано е оценка 4.00. Максималната оценка от интервюто е 5.00.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

Окончателен резултат

Окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Оценка от теста x 3) + (Оценка от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Допуснатите за участие в конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на тест на 05.06.2023 г. (понеделник) от 10.00 ч. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Княз Александър“ №12, етаж 1, Голяма зала.

Допуснатите до втория етап от конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на интервю на 05.06.2023 г. (понеделник), в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Княз Александър“ №12, етаж 1, Голяма зала

При подготовката за конкурса, кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи:

 1. Закон за държавния служител
 2. Закон за администрацията
 3. Закон за публичните финанси
 4. Закон за счетоводството
 5. 5. Закон за обществените поръчки
 6. Устройствен Правилник на Министерството на икономиката и индустрията
 7. Интернет страница на Министерството на икономиката и индустрията https://www.mi.government.bg/
 8. Интернет страница на Министерство на финансите: https://www.minfin.bg/

Председател на конкурсната комисия:

Елена Карапаунова

И.Д Директор на дирекция

„Финанси и управление на собствеността“

Споделете