Loading...

Списък на допуснатите кандидати в конкурсна процедура за експертна длъжност в дирекция “Техническа хармонизация” и система за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “младши експерт“ в

отдел „Право на установяване и услуги“, дирекция „Техническа хармонизация“ на Министерство на икономиката и индустрията

  1. Йоана Атанасова Захариева
  2. Иванка Петрова Палашева
  3. Лъчезар Ивайлов Миков
  4. Кристина Ивайлова Борисова
  5. Вирджиния Христова Градинарова
  6. Николета Йорданова Кътева
  7. Мария Петрова Кротнева
  8. Мария Богомилова Бешева
  9. Боряна Тонева Калинова

Няма недопуснати кандидати.

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжност “младши експерт“ в

отдел „Право на установяване и услуги“, дирекция „Техническа хармонизация“

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Първи етап – тест

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Всеки от трите варианта на тест включва 25 затворени въпроса, всеки от които има само един изцяло верен отговор. Всеки въпрос е оценен с 2 точки. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан, е 15 верни отговора или 30 точки, което се равнява на оценка 3.00. Всеки верен отговор носи към оценката „0.20“, като максималната оценка от теста e 5.00. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин. С цел проверка на езиковите познания, тестът съдържа въпроси на английски език.

Оценяване: Точки / Оценка

30 точки – 3.00

32 точки – 3.20

34 точки – 3.40

36 точки – 3.60

38 точки – 3.80

40 точки – 4.00

42 точки – 4.20

44 точки – 4.40

46 точки – 4.60

48 точки – 4.80

50 точки – 5.00

Втори етап – интервю

До интервю се допускат кандидатите получили минимум 30 точки от теста (оценка 3.00).

Интервюто ще се състои в събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минимална оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно издържано е оценка 4.00. Максимална оценка от интервюто е 5.00.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 4, резултат от интервюто – коефициент 5.

Окончателен резултат

Окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Оценка от теста x 4) + (Оценка от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Минимална окончателна оценка, която може да бъде получена при успешно преминаване на теста и интервюто е 32.

Максимална окончателна оценка, която може да бъде получена при успешно преминаване на теста и интервюто е 45.

Допуснатите за участие в конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на тест на 30.05.2023 г. /вторник/ от 10.00 ч. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Славянска“ №8, етаж 3, Голяма зала.

Допуснатите до втория етап от конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на интервю на 31.05.2023 г. /сряда/ от 10.00 ч., в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Славянска“ №8, етаж 5, стая 525.

Кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи, при подготовката за участие в конкурса за длъжност “младши експерт“ в отдел „Право на установяване и услуги“:

1. Закон за дейностите по предоставяне на услуги http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135664930

2. Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0123

3. Постановление № 85 на Министерския съвет от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

http://lex.bg/laws/ldoc/2135550959

4. Закон за държавния служител http://lex.bg/laws/ldoc/2134673408

  1. Устройствен правилник на Министерство на икономиката и индустрията

https://www.mi.government.bg/file/2022/03/file-770-2-6554.pdf

Интернет страници с информация

1. Въведение в правото на ЕС: https://ec.europa.eu/info/law-making-process/types-eu-law_bg

2. Прилагане на правото на ЕС: https://ec.europa.eu/info/law-making-process/applying-eu-law_bg

3. Официални институции на ЕС: https://ec.europa.eu/info/about-european-union_bg

4. Единен пазар на услуги: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/index_en.htm

Председател на конкурсната комисия:

Силвана Любенова

Директор на дирекция

„Техническа хармонизация“

Споделете