Loading...

Списък на допуснатите кандидати в конкурсна процедура за експертна позиция в дирекция “Регистриране, лицензиране и контрол” и методика за провеждане на конкурса

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “главен експерт“ в отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ на Министерство на икономиката и индустрията

 1. Мадлена Георгиева Христова
 2. Недялка Димитрова Сергиева
 3. Мариела Димитрова Аксентиева-Йорданова
 4. Ирена Борисова Нонева
 5. Силвия Петрова Петрова
 6. Кристиян Костадинов Лилов
 7. Албена Данаилова Желязкова

Няма недопуснати кандидати.

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжност “главен експерт“ в отдел „Регистриране и контрол на спирт, дестилати, спиртни напитки и на дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни“, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Първи етап – тест

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Всеки от трите варианта на тест включва 20 затворени въпроса, всеки от които има само един изцяло верен отговор. Всеки въпрос е оценен с 1 точка. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан, е 15 верни отговора или 15 точки, което се равнява на оценка 4.50. Всеки верен отговор носи към оценката „0,10“, като максималната оценка от теста e 5.00. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин.

Оценяване:

Точки / Оценка

15 точки – 4.50

16 точки – 4.60

17 точки – 4.70

18 точки – 4.80

19 точки – 4.90

20 точки – 5.00

Втори етап – интервю

До интервю се допускат кандидатите получили минимум 15 точки от теста (оценка 4.50).

Интервюто ще се състои в събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минималната оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно издържано е оценка 4.00. Максималната оценка от интервюто е 5.00.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

Окончателен резултат

Окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Оценка от теста x 3) + (Оценка от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Допуснатите за участие в конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на тест на 08.02.2023 г. (сряда) от 10.00 ч. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Княз Александър“ №12, етаж 1, Голяма зала.

Допуснатите до втория етап от конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на интервю на 08.02.2023г. (сряда) от 13.00 ч., в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Княз Александър“ №12, етаж 1, Голяма зала

При подготовката за конкурса, кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи:

 1. Валутен закон;
 2. Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с ПМС № 181 от 2004 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г., посл. изм. и доп., бр. 20 от 2020 г.;
 3. НАРЕДБА № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 10 от 2012 г., изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.;
 4. Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 година относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти;
 5. Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (Текст от значение за ЕИП);
 6. Закон за администрацията;
 7. Закон за държавния служител.
 8. Интернет страница на Министерството на икономиката и индустрията https://www.mi.government.bg/ – в т.ч. https://www.mi.government.bg/service/3004-izdavane-na-udostovereniya-za-registracziya-na-liczata-koito-osasthestvyavat-dejnost-po-dobivane-prerabotvane-i-sdelki-s-blagorodni-metali-i-skapoczenni-kamani-i-izdeliya-s-i-ot-tyah-po-zanyati/

Председател на конкурсната комисия:

Константин Марков

Директор на дирекция

„Регистриране, лицензиране и контрол“

Споделете