Loading...

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за експертна длъжност в отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”, дирекция “Външноикономическо сътрудничество”

Списък на допуснатите кандидати

подали заявление за участие в конкурс за длъжност “държавен експерт“ в отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

 1. Станислав Димитров Славов
 2. Мирослава Брегова – Георгиева
 3. Борислав Йорданов Александров
 4. Марта Иванова – Стоянова
 5. Илиян Петров Сарандалиев
 6. Валерия Василева Ангелова
 7. Мария Костова – Филева
 8. Татяна Кирилова Дончева
 9. Мария Сребренова Аргирова
 10. Даниела Бойчева Петрова
 11. Георги Стефанов Георгиев
 12. Цанко Дреков Бъчваров

Няма недопуснати кандидати.

Система

за определяне на резултатите при провеждането на конкурсна процедура за длъжност “държавен експерт“ в отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“,

дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа – тест и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само кандидатите, които са преминали успешно първия етап от процедурата, а именно теста, съгласно посочените по-долу условия.

Първи етап – тест

Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Всеки от трите варианта на тест включва 35 затворени въпроса, всеки от които има само един изцяло верен отговор. Всеки въпрос е оценен с 1 точка. Минималният резултат, при който тестът ще се счита за успешно издържан, е 25 верни отговора или 25 точки, което се равнява на оценка 4.00. Всеки верен отговор носи към оценката „0,10“, като максималната оценка от теста e 5.00. Продължителност за провеждане на теста – 60 мин.

Оценяване:

Точки / Оценка

25 точки – 4.00

26 точки – 4.10

27 точки – 4.20

28 точки – 4.30

29 точки – 4.40

30 точки – 4.50

31 точки – 4.60

32 точки – 4.70

33 точки – 4.80

34 точки – 4.90

35 точки – 5.00

Втори етап – интервю

До интервю се допускат кандидатите получили минимум 25 точки от теста (оценка 4.00).

Интервюто ще се състои в събеседване на членовете на комисията с кандидатите. Минималната оценка от интервюто, при която интервюто се счита за успешно издържано е оценка 4.00. Максималната оценка от интервюто е 5.00.

Коефициентите на тежест, с които се умножават резултатите на кандидатите от теста и интервюто са, както следва: резултат от теста – коефициент 3, резултат от интервюто – коефициент 5.

Окончателен резултат

Окончателният резултат от конкурса се формира по следния начин:

(Оценка от теста x 3) + (Оценка от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Допуснатите за участие в конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на тест на 30.01.2023 г. (понеделник) от 11.00 ч. в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Княз Александър I“ №12, етаж 1, Голяма зала.

Допуснатите до втория етап от конкурсната процедура кандидати, следва да се явят на интервю на 31.01.202 г. (вторник) в сградата на Министерство на икономиката и индустрията, на ул. „Княз Александър I“ №12, ет. 4.

При подготовката за конкурса, кандидатите могат да ползват следните нормативни актове и документи:

 1. Закон за държавния служител
 2. Закон за администрацията
 3. Закон за малките и средните предприятия
 4. Закон за насърчаване на инвестициите
 5. Закон за индустриалните паркове
 6. Устройствен Правилник на Министерството на икономиката и индустрията
 7. Интернет страница на Министерството на икономиката и индустрията https://www.mi.government.bg/ – в т.ч. раздел „Политики и стратегии“, рубрика „Външноикономическа и търговска политика“
 8. Интернет страница на Министерство на външните работи: https://www.mfa.bg/
 9. Интернет страница на Министерство на финансите: https://www.minfin.bg/
 10. Интернет страница на Националния статистически институт: https://nsi.bg/
 11. Интернет страница на БНБ: https://www.bnb.bg/
 12. Официална интернет страница на Европейската комисия https://ec.europa.eu/info/index_en
 13. Официална интернет страница на Европейския съюз: https://european-union.europa.eu/index_en
 14. Официална интернет страница на Европейския съюз за достъп до правото на ЕС:
 15. https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
 16. Официална интернет страница на Организацията на страните износителки на петрол: https://www.opec.org/opec_web/en/

Председател на конкурсната комисия:

Христина Владимирова

Директор на дирекция

„Външноикономическо сътрудничество“

Споделете