Loading...

”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив, набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 20.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 02.10.2017

На основание чл. 13б, във връзка с §4а от Допълнителните разпоредби на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие на капитала (приет с ПМС №112 от 03.06.2003 г. посл. изм. и доп. ДВ бр.64 от 08.08.2017 г.), ”АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив, ЕИК 000635619, набира оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, съгласно условията на Приложение № 3 към Правилника.

1. Видове и характеристики на предоставяните финансови услуги.

1.1. Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.;

1.3. Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити (с посочен размер на такси, комисионни, лихвени проценти), гаранции (обезпечения по тях) и др.;

1.4. Сделки с финансови инструменти по чл.3, т.2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително валутни сделки, операции за хеджиране на риска и др.

2. Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

2.1. Критерия за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта;

2.2. Икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 40 на сто:

а) надеждност на платформа за интернет банкиране, развитие на клонова мрежа;

б) срок за обслужване на плащанията в лева (чрез БИСЕРА/РИНГС) и във валута (EUR/USD).

2.2.2. Количествени показатели с обща тежест в крайната оценка в размер 60 на сто:

a) за групата финансови услуги “Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия (лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.;

б) за групата финансови услуги “Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различни разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др.;

в) за групата финансови услуги ” Финансиране, вкл. Гаранции” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др.;

г) за групата финансови услуги ” Сделки с финансови инструменти” – лихвени условия , такси, комисионни и др.;

д) при наличие на клонова мрежа в гр. Пловдив – условия за плащане на работни заплати на служителите на възложителя, условия за предоставяне на потребителски кредити/овърдрафт/ипотечни кредити – лихвени условия, такси за отпускане и обслужване, вид и размер на обезпечението и др.

2.3. При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

2.4. При количествените показатели за основен показател се счита цената на предоставената услуга (лихвени условия, такси и комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.

Офертите на кандидатите за участие в конкурса следва да съдържат предложения за предоставяне на посочените в т.1 финансови услуги. Към предложенията, участниците предоставят документи и доказателства, по тяхна преценка, удостоверяващи обстоятелства и показатели, които следва да бъдат установени и подлежат на оценяване, в съответствие с с определените неколичествени и количествени критерии за оценка.

Офертите за участие в конкурса за избор на финансови или кредитни институции по смисъла на закона за кредитните институции се подават от кандидатите в запечатан непрозрачен плик в седалището на ”АВИОНАМС” АД на адрес: гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Цар Симеон” № 2.

Срокът за подаване на офертите е 10 дни от датата на публикуване на настоящата Покана.

При постъпване на по-малко от 5 оферти, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай ще се публикува нова обява при същите условия и срок за подаване на офертите 5 работни дни от датата на обявяването.

На следващия ден след изтичане на срока на повторната обява всички оферти се отварят и оценяват от комисията на възложителя, независимо от техния брой. Участниците, избрани за изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и поканени за сключване на договори.

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик, върху който трябва да бъде отбелязана следната информация:

– До: „АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив, р-н Тракия, ул.”Цар Симеон” № 2;

– От: Име, ЕИК и адрес на Участника, телефон, факс, електронен адрес

– Обозначение: „За участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „АВИОНАМС” АД”

Споделете