Loading...

Българска агенция за експортно застраховане ЕАД, гр. София (БАЕЗ) набира оферти за регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Дата на обявяване: 02.07.2024

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД,
ГР. СОФИЯ
ОБЯВА

На основание чл. 101 от Кодекса за застраховането (КЗ) Българска агенция за експортно застраховане ЕАД. гр. София (БАЕЗ ЕАД) набира оферти от регистрирани одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

 1. ОБЕКТ НА ОДИТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Извършване на съвместен независим финансов одит на годишния финансов отчет на БАЕЗ ЕАД за 2024 г., както и на допълнителен регулаторен доклад по Платежоспособност II. Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО/МСС).

Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2023 г. е в размер на 74 871 хил. лева, от които 43 520 хил. лева е сумата на актива на баланса и 31 351 хил. лв. са приходите без оборотни данъци.

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
 2. Да са регистрирани одитори – одиторски дружества по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и да са вписани в регистъра по чл. 20 от ЗНФО;
 3. Да отговарят на изискванията на чл. 101, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса за застраховане и Критериите за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България, приети с Решение по протокол № 27 от 07.04.2017 година на КФН;
 4. При последната проверка за контрол върху качеството съгласно глава 9 от ЗНФО, нямат констатирани съществени пропуски и влезли в сила наложени наказания от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и/или Института на дипломираните експерт- счетоводители;
 5. Да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл.31, ал.4 от ЗНФО;
 6. Да нямат неизпълнени задължения по сключен договор с БАЕЗ ЕАД за задължителен финансов одит на финансов отчет;
 7. Да имат опит в извършване на независим финансов одит на Годишните финансови отчети на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг или финансов холдинг със смесена дейност.

Кандидатите доказват изпълнението на изискванията, както следва:

 • Обстоятелствата по т. 1 се доказват с копие от документ, от който да е виден № на регистрация в регистъра по чл.20 от ЗНФО.
 • Обстоятелствата по т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 се удостоверяват с декларация в свободен текст, а при подписване на договор с кандидатите – с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по т. 3, чрез копие на застрахователен договор по т. 4, чрез служебна проверка за липса на обстоятелствата по точка 5 и чрез документи, доказващи опита по т. 6.

С оглед нормативната уредба, уреждаща дейността на БАЕЗ ЕАД е необходимо заверката на годишният финансов отчет за съответната финансова година да приключи не по-късно от 14 седмици след края на финансовата година.

 1. СРОК’ И МЯСТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.

Офертите да се представят в запечатан и непрозрачен плик, съдържащ всички изискуеми документи, в срок до 30 дни от публикуване на обявата на адрес: „БАЕЗ” ЕАД, гр. София – 1000, бул. „Александър

Стамболийски“ № 55, ет. 1. Върху плика се посочва име, адрес, телефон и електронен адрес на участниците и следното обозначение: „За участие в процедура за избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на годишния финансов отчет на БАЕЗ за 2024 г.“

Предлаганата обща цена на одита и договорените процедури, съобразно разпределението на работата от двете партниращи си одиторски компании, се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата. Освен цена на одита в „Ценово предложение” се посочват и общ брой работни часове за проверка и заверка, и общ брой работни часове за текущи консултации. В плика с офертата кандидатите представят и документите, доказващи изпълнение на посочените по-горе изисквания. Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и кандидатите ще бъде обвързани с предложенията в своята оферта до сключването на договор.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти – телефон: 02/923 69 11

Споделете