Loading...

“Държавна консолидационна компания” ЕАД, гр. София обявява провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

Дата на обявяване: 09.05.2022

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
ПРИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ УСЛОВИЯ

  1. Описание на обекта на процедурата: „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, на основание чл. 30, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, обявява процедура чрез пряко договаряне, за отдаване под наем на Част от поземлен имот с идентификатор 68850.243.320 (123 620 кв.м.) по КККР на землището на гр. Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед №РД-18-851/07.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, за клубно мероприятие с изложбен и/или спортен и/или състезателен характер.
  2. Срок за отдаване под наем: 1 (един) ден.
  3. Място за изпълнение на процедурата: гр. Стара Загора, вдясно от републикански път Е 85.
  4. Начална цена: 3 900,00 (три хиляди и деветстотин) лева, без ДДС на ден.
  5. Общи и специални условия на процедурата и изисквания към участниците: В процедурата могат да участват само субекти, които да използват наетия обект в рамките на обявения срок и съгласно предназначението, а именно за клубно мероприятие с изложбен и/или спортен и/или състезателен характер.
  6. Лицата, проявяващи интерес към настоящата процедура могат да получат информация за нея в офиса на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Тинтява” № 86, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.
  7. Заявление и документи за участие: Лицата, които имат желание да участват в процедурата, могат да заявят своя интерес чрез подаване на заявление за участие всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на следния адрес: гр. София, ул. „Тинтява” № 86, „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД или на следната електронна поща: office@stateconsolidationcompany.bg, най-късно до 14.00 часа на 11.05.2022 г.

Споделете