Loading...

„Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 12.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 17.09.2019

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ – Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като предметът и е включен в списъка на стоките и услугите по същия член.

Решение за откриване / изпратено в РОП на 09.08.2019 г., публикувано на 12.08.2019 г. в профила на купувача и в РОП/

Обявление за поръчка /изпратено в РОП на 09.08.2019 г., публикувано на 12.08.2019 г. в профила на купувача и в РОП, публикувано на 13.08.2019 г. в ОВ на ЕС/

Заглавна страница, Документация и образци /публикувани на 13.08.2019 г. в профила на купувача/

Проект на договор /публикуван на 13.08.2019 г. в профила на купувача/

ЕЕДОП /публикуван на 13.08.2019 г. в профила на купувача/

Разяснение/публикувано на 23.08.2019 г. в профила на купувача/

Разяснение /публикувано на 11.09.2019 г. в профила на купувача/

Протокол с констатации /публикуван на 20.09.2019 г. в профила на купувача/

Съобщение за отваряне на Ценови параметри /публикувано на 03.10.2019 г. в профила на купувача/

Протоколи №№ 1-4 /публикувани на 24.10.2019 г. в профила на купувача/

Доклад /публикуван на 24.10.2019 г. в профила на купувача/

Решение за определяне на изпълнител /публикувано на 24.10.2019 г./

Обявление за възложена поръчка /изпратено на 16.12.2019 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 19.12.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача/

Договор /публикуван в профила на купувача на 19.12.2019 г./

Обявление за изменение /изпратено на 03.12.2020 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано в РОП и профила на купувача на 07.12.2020 г./

Допълнително споразумение /публикувано в профила на купувача на 07.12.2020 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 06.01.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 06.01.2021 г./

Споделете