Loading...

“ДКК” ЕАД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори

Дата на обявяване: 27.07.2017

О Б Я В А

“ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” (ДКК) ЕАД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалните годишни финансови отчети на дружествата от Група “ДКК” ЕАД, Група “МОНТАЖИ” ЕАД и Група “АВИОНАМС” АД, както и на консолидираните годишни финансови отчети на тези Групи за 2017 г.

Обект на одит са:

1. Индивидуалният годишен финансов отчет на ДКК ЕАД и на следните дружества:

“ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА” ЕАД, гр. Стара Загора; “ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА” ЕООД, гр. София; “НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ” ЕООД, гр. София; “НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък; “ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД, гр. София; “ГОРУБСО – РУДОЗЕМ” ЕАД (л), гр. Рудозем; “СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМЛЕКС” ЕООД (л), гр. София; “ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ” АД (л), гр. Русе; “ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ” ЕАД, гр. София; “КИНТЕКС” ЕАД, гр. София; “ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД гр. Сопот; “СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕАД, гр. София; “КОНСОЛИД КОМЕРС” ЕАД, гр. София; “ЕЛЕКТРОНЕКСПОРТ” ЕООД, гр. София; “ОВЧА КУПЕЛ” ЕООД, гр. София; “БУЛГАРПЛОДЕКСПОРТ” ООД, гр. София; “УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС” ЕООД, гр. Берковица; “АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив; “КОНСОРЦИУМ АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив; “СИН СИТИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, гр. София; “МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София и “МОНТАЖИ – СОФИЯ” ЕООД, гр. София.

2. Консолидирани годишни финансови отчети:

2.1 Консолидираният годишен финансов отчет на Група “ДКК” ЕАД със следните негови дъщерни дружества: “ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА” ЕАД, гр. Стара Загора; “ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА” ЕООД, гр. София; “НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ” ЕООД, гр. София; “НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък; “ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД, гр. София; “КИНТЕКС” ЕАД, гр. София; “ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот; “СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕАД, гр. София; “КОНСОЛИД КОМЕРС” ЕАД, гр. София; “ЕЛЕКТРОНЕКСПОРТ” ЕООД, гр. София; “УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС” ЕООД, гр. Берковица и Група “АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив.

2.2. Консолидираният годишен финансов отчет на Група “АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив с неговите дъщерни дружества: “КОНСОРЦИУМ АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив и “СЪН СИТИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, гр. София.

2.3. Консолидираният годишен финансов отчет на Група “МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София с неговото дъщерно дружество “МОНТАЖИ – СОФИЯ” ЕООД, гр. София.

Информация за дружествата от група “ДКК” ЕАД, група “АВИОНАМС” АД и група “МОНТАЖИ” ЕАД:

Име

Балансова стойност на активите

(хил.лв.)

към 31.12.2016 г.

Нетни приходи от продажби

(хил.лв.)

към 31.12.2016 г.

Балансово число (хил.лв.) – сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2016 г.

1.

“ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” (ДКК) ЕАД, гр. София

276 559

32

276 591

2.

“ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА” ЕАД,

гр. Стара Загора

203

299

502

3.

“ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА” ЕООД, гр. София

116

110

226

4.

“НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ” ЕООД, гр. София

9 627

148

9 775

5.

“НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък

3 470

1 841

5 311

6.

“ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД, гр. София

28 876

18 213

47 089

7.

“ГОРУБСО – РУДЕЗЕМ” ЕАД

(в ликвидация), гр. Рудозем

141

141

8.

“СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМЛЕКС” ЕООД (в ликвидация), гр. София

3 843

680

4 523

9.

“ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ” АД

(в ликвидация), гр. Русе

4 078

4 078

10.

“ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ” ЕАД,

гр. София

543

181

724

11.

“КИНТЕКС” ЕАД, гр. София

130 344

79 803

210 147

12.

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот

368 000

505 539

873 539

13.

“СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕАД, гр. София

248

220

468

14.

“КОНСОЛИД КОМЕРС” ЕАД, гр. София

16 556

16 556

15.

“ЕЛЕКТРОНЕКСПОРТ” ЕООД, гр. София

463

463

16.

“ОВЧА КУПЕЛ” ЕООД, гр. София

1 957

8

1 965

17.

“БУЛГАРПЛОДЕКСПОРТ” ООД, гр. София

278

278

18.

“УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС” ЕООД, гр. Берковица.

191

191

19.

“АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив

27 864

3 384

31 248

20.

“КОНСОРЦИУМ АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив

1

1

21.

“СЪН СИТИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, гр. София

227

326

553

22.

“МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София

5 639

4 700

10 339

23.

“МОНТАЖИ – СОФИЯ” ЕАД, гр. София

128

81

209

Обектът на одит не се дели и кандидатите участват за изпълнението му в цялост.

Възможно е в консолидирания годишен финансов отчет на Група “ДКК” ЕАД да бъдат включени и останалите негови дъщерни дружества. Избраният в рамките на процедурата одитор следва да поеме ангажимент за тяхното включване в рамките на предложената цена.

Офертите да се представят в затворен и запечатан непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: “ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София – 1113, район Изгрев, ул. “Тинтява” № 86 и да съдържат:

  1. Обща цена на одита без ДДС – общо и по отделни субекти на одит.
  2. Общ брой работни часове за проверка и заверка за всички одитирани обекти.
  3. Общ брой работни часове за текущи консултации за всички одитирани обекти.

Избраният одитор ще сключи:

  1. Договор с ДКК ЕАД за проверка и заверка на неговия индивидуален годишен финансов отчет и за консолидирания годишен финансов отчет на Група “ДКК” ЕАД.
  2. Отделни договори с всяко едно от дружествата от Група “ДКК” ЕАД, Група “АВИОНАМС” АД и Група “МОНТАЖИ” ЕАД за проверка и заверка на техните индивидуални годишни финансови отчети и за консолидираните годишни финансови отчети на Група “АВИОНАМС” АД и Група “МОНТАЖИ” ЕАД.

За допълнителна информация в срока за подаване на оферти на тел.: 0886 7542 38

Споделете