Loading...

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за Министерство на икономиката”

Дата на обявяване: 07.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 14.01.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение № СПОР-23 от 13.11.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации” на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за Министерство на икономиката”.

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 07.01.2020 г.)

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – образец (публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 07.01.2020г.)

Договор – проект (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 07.01.2020 г.)

Списък на моторните превозни средства на Министерство на икономиката (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 07.01.2020 г.)

Предложение за изпълнение на поръчката (видимо в СЕВОП от 07.01.2020г.)

Ценово предложение (видимо в СЕВОП от 07.01.2020 г.)

Протокол с констатации (публикуван в профила на купувача и видим в СЕВОП на 16.01.2020 г. )

Съобщение за отваряне на Ценови предложения (публикувано в профила на купувача и видимо в СЕВОП на 24.01.2020 г.)

Протокол от 16.01.2020 г. (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 30.01.2020 г.)

Протокол от 29.01.2020 г. (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 30.01.2020 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 30.01.2020 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 30.01.2020 г.)

Обявлениие за възложена поръчка (изпратено на 02.03.2020 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 05.03.2020 г. в РОП, в ОВ на ЕС и в профила на купувача)

Договор (публикуван в профила на купувача на 05.03.2020 г.)

Допълнително споразумение 1 (публикувано в профила на купувача на 18.01.2021 г.)

Обявление за изменение (публикувано на 18.01.2021г. в профила на купувача и в РОП)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 06.07.2021 г.;публикувано в профила ан купувача на 06.07.2021 г./

Споделете