Loading...

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 16.04.2018
Крайна дата за подаване на документи: 27.04.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-5 от 09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове“ на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана на 16.04.2018 г. в профила на купувача)

Техническа спецификация (публикувана на 16.04.2018 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 16.04.2018 г. в профила на купувача)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикувана на 16.04.2018 г. в профила на купувача)

Примерен образец на банкова гаранция (публикувана на 16.04.2018 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 16.04.2018 г. в профила на купувача)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (публикувано на 16.04.2018 г. в профила на купувача)

Ценово предложение в СЕВОП (публикувано на 16.04.2018 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 30.04.2018г. в профила на купувача)

Протокол №1 (публикуван на 10.05.2018г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 10.05.2018 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 10.05.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 06.06.2018 г., публикувано в ОВ на ЕС на 07.06.2018 г., публикувано в РОП на 07.06.2018 г., публикувано в профила на купувача на 07.06.2018 г.)

Договор /публикуван в профила на купувача на 07.06.2018/

Обявление за приключване на договор/публикувано в РОП на 09.04.2020 г.,публикувано в профила на купувача на 09.04.2020 г./

Споделете