Loading...

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 13.07.2020
Крайна дата за подаване на документи: 20.07.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-5 от 02.06.2020 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за услуга с предмет: “Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”, обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации” на Централния орган за покупки (ЦОП), Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана на 13.07.2020 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 13.07.2020 г. в профила на купувача)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикувана на 13.07.2020 г. в профила на купувача)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (публикувано на 13.07.2020 г. в профила на купувача)

Ценово предложение в СЕВОП (публикувано на 13.07.2020 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 21.07.2020 г. в профила на купувача)

Протокол (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 29.07.2020г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 29.07.2020г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 29.07.2020г.)

Договор /публикуван в профила на купувача на 14.09.2020 г./

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 11.09.2020г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 14.09.2020г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 05.07.2022 г.;публикувано в профила ан купувача на 05.07.2022 г./

Споделете