Loading...

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по три обособени позиции: 1. „Доставка на преносими компютри“, 2. „Доставка на мрежови комутатори“ и 3. „Доставка на непрекъсваеми токозахранвания“

Дата на обявяване: 21.03.2018
Крайна дата за подаване на документи: 02.05.2018

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката с адрес: гр. София,ул. “Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по три обособени позиции: 1. „Доставка на преносими компютри“, 2. „Доставка на мрежови комутатори“ и 3. „Доставка на непрекъсваеми токозахранвания“.

Решение за откриване (изпратено на 21.03.2018 г. в РОП, публикувано на 23.03.2018 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 21.03.2018 г. в РОП, публикувано на 23.03.2018 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Документация и образци (публикувани на 23.03.2018 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 23.03.2018 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 23.03.2018 г. в профила на купувача)

Протокол № 1 с констатации (публикуван на профила на купувача на 11.05.2018 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 04.06.2018 г. в профила на купувача)

Протоколи №№ 1 – 4 (публикувани в профила на купувача на 13.06.2018 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 13.06.2018 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 13.06.2018 г.)

Решение за прекратяване (публикувано в профила на купувача на 13.06.2018г.)

Решение за изменение на решението за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 20.06.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 27.06.2018 г., публикувано в РОП на 29.06.2018 г., публикувано на 29.06.2018 г. в профила на купувача)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 19.07.2018 г., публикувано в РОП на 23.07.2018 г.)

Договор по позиция 1 /публикуван в профила на купувача на 23.07.2018 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в профила на купувача на 11.09.2018/

Договор по позиция 3 /публикуван в профила на купувача на 23.07.2018 г.

Обявление за приключване на договор /публикувано в профила на купувача на 11.09.2018/

Споделете