Loading...

„Доставка на компютърна, периферна техника (принтери, скенери, мултимедийни проектори) и софтуер за нуждите на Министерството на икономиката“ по 5 обособени позиции

Дата на обявяване: 16.09.2015
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2015

Уважаеми Дами и Господа,

Министерство на икономиката, с адрес: София, ул. “Славянска” № 8, на основание Решение № РД-16-799/16.09.2015 г. на министъра на икономиката, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет: “Доставка на компютърна, периферна техника (принтери, скенери, мултимедийни проектори) и софтуер за нуждите на Министерството на икономиката”, по 5 обособени позиции:
Позиция 1: „Доставка на настолни компютри“,
Позиция 2: „Доставка на монитори, скенери и мултимедийни проектори“,
Позиция 3: „Доставка на лазерни печатащи устройства”,
Позиция 4: „Доставка на софтуерни лицензи за ползване на програмни продукти ”,
Позиция 5: „Доставка на преносими компютри, периферна техника и факс апарат“

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснение от 02.10.2015 г.

Разяснение от 16.10.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Доклад и протоколи от 1 до 4 вкл.

Решение за класиране, Решение за прекратяване по позиция 4 и Решение за прекратяване по позиции 2 и 5

Информация за освободени гаранции за участие (11.01.2016)

Договор по позиция 1 (12.01.2016)

Изпълнение на договор по позиция 1 (12.01.2016)

Информация за освободена част от гаранция за изпълнение (21.01.2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 22.03.2019 публикувано в профила на купувача на 22.03.2019/

Договор по позиция 3 (12.01.2016)

Изпълнение на договор по позиция 3 (12.01.2016)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 22.03.2019 публикувано в профила на купувача на 22.03.2019/

Споделете