Loading...

Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 20.07.2020
Крайна дата за подаване на документи: 03.08.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-9/ 08.06.2020 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: “Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации” на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: “Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката”.

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикувана на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (публикувано на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Ценово предложение в СЕВОП (публикувано на 20.07.2020 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 05.08.2020 г. в профила на купувача)

Протокол (публикуван на 25.08.2020 г. в профила на купувача)

Доклад (публикуван на 25.08.2020 г. в профила на купувача)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 25.08.2020 г. в профила на купувача)

Договор (публикуван в профила на купувача на 12.10.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 07.10.2020 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 12.10.2020 г. в РОП, ОВ на ЕС и профила на купувача)

Обявление за изменение /изпратено на 13.04.2021 г. за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП, публикувано на 16.04.2021 г. в РОП, ОВ на ЕС и в профила на на купувача/

Допълнително споразумение 1 към договор /публикувано в профила на купувача на 16.04.2021 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 10.12.2021 г.;публикувано в профила на купувача на 10.12.2021 г./

Споделете