Loading...

Доставка на копирна, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката

Дата на обявяване: 23.11.2016
Крайна дата за подаване на документи: 13.01.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 8 отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката”, по пет обособени позиции: 1. „Доставка на копирни машини“; 2. „Доставка на принтери“; 3. „Доставка на компютърна техника“; 4. „Закупуване и доставка на преносими компютри (лаптопи)“ и 5. „Закупуване и доставка на шредери“.

Решение за откриване на процедура /изпратено на 21.11.2016 г., публикувано в ОВ на ЕС на 23.11.2016 г., публикувано в профила на купувача на 23.11.2016 г./

Обявление за поръчка /изпратено на 21.11.2016 г., публикувано в ОВ на ЕС на 23.11.2016 г., публикувано в профила на купувача на 23.11.2016 г./

Документация – публикувана на 23.11.2016 г.

Разяснение /публикувано на 07.12.2016 г./

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /изпратено на 07.12.2016 г., публикувано на 09.12.2016 г./

Документация – актуална /публикувана на 09.12.2016 г./

Протокол № 1 относно констатирано несъответствие или липса на информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор /публикуван на 23.01.2017 г./

Съобщение за отваряне на плика с Предлагани ценови параметри /публикувано на 10.02.2017 г./

Протоколи с №№ от 1 до 4 вкл. /публикувани на 01.03.2017 г. /

Решение за класиране /публикувано на 01.03.2017 г./

Доклад /публикуван на 01.03.2017 г./

Обявление за възложена поръчка изпратено в РОП на 11.04.2017 г. – публикувано в РОП на 18.04.2017 г.

Договор по позиция 1 /публикуван на 18.04.2017/

Информация към АОП /публикувана на 14.06.2017/

Договор по позиция 2 /публикуван на 18.04.2017/

Информация към АОП /публикувана на 14.06.2017/

Договор по позиция 3 /публикуван на 18.04.2017/

Информация към АОП /публикувана на 23.06.2017/

Договор по позиция 4 /публикуван на 18.04.2017/

Информация към АОП /публикувана на 14.06.2017/

Договор по позиция 5 /публикуван на 18.04.2017/

Информация към АОП /публикувана на 05.07.2017/

Споделете