Loading...

„Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на Министерство на икономиката“

Дата на обявяване: 28.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 09.07.2019

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП във връзка с Рамково споразумение № СПОР-10 от 23.04.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на Министерство на икономиката“

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 28.06.2019 г.)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 28.06.2019 г.)

Примерен образец на банкова гаранция (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 28.06.2019 г.)

Проект на договор (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 28.06.2019 г.)

Ценово предложение в СЕВОП (видимо в СЕВОП от 28.06.2019 г.)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (видимо в СЕВОП от 28.06.2019 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано в профила на купувача на 11.07.2019г.)

Протокол (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 01.08.2019 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача и в СЕВОП на 01.08.2019 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 01.08.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 17.09.2019г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, публикувано на 20.09.2019 г. в профила на купувача, в РОП и ОВ на ЕС)

Договор /публикуван в профила на купувача на 20.09.2019 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 02.07.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 02.07.2020 г./

Споделете