Loading...

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води”Д за нуждите на МИ в три обособени позиции

Дата на обявяване: 06.04.2016

Уважаеми дами и господа,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8 открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МИ в три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на икономиката, обхващаща административните сгради на МИ на територията на гр. София”;

Обособена позиция № 2: “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в административна сграда на ул. “Мария Луиза” № 19, гр. Русе”;

Обособена позиция № 3: “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в административна сграда на ул. “Апостол Карамитев” № 12, гр. Бургас”.

Решение за откриване – публикувано на 06.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол

Договор /публикуван на 15.06.2016/

Договор /публикуван на 15.06.2016/

Договор /публикуван на 05.07.2016/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 20.07.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 20.07.2020 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 20.07.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 20.07.2020 г./

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 19.08.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 19.08.2020 г./

Споделете