Loading...

Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката

Дата на обявяване: 15.03.2018
Крайна дата за подаване на документи: 26.03.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във вр. с Рамково споразумение СПОР-29 от 21.12.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия“ на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на икономиката“.

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (публикувана на 15.03.2018 г. в профила на купувача)

Техническа спецификация (публикувана на 15.03.2018 г. в профила на купувача)

Проект на договор (публикуван на 15.03.2018 г. в профила на купувача)

Образец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикувана на 15.03.2018 г. в профила на купувача)

Предложение за изпълнение на поръчката в СЕВОП (публикувано на 15.03.2018 г. в профила на купувача)

Ценово предложение в СЕВОП (публикувано на 15.03.2018 г. в профила на купувача)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 27.03.2018 г. в профила на купувача)

Протоколи № 1 и № 2 (публикувани в профила на купувача на 10.04.2018 г.)

Доклад (публикуван в профила на купувача на 10.04.2018 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано в профила на купувача на 10.04.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено в РОП на 09.05.2018 г., публикувано в ОВ на ЕС на 12.05.2018 г., публикувано в РОП на 14.05.2018 г., публикувано в профила на купувача на 14.05.2018 г.)

Договор /публикуван в профила на купувача на 14.05.2018/

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 04.01.2019 г.,публикувано в профила на купувача на 04.01.2019 г./

Споделете