Loading...

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени за управление на Министерството на икономиката , находящи се в гр. София, присъединени към топлопреносната мрежа

Дата на обявяване: 28.03.2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 8 открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени за управление на Министерството на икономиката , находящи се в гр. София, присъединени към топлопреносната мрежа

Решение за откриване – публикувано на 28.03.2016 г.

Становище от предварителен контрол

Договор (публикуван на 06.06.2016 г.)

Обявление за приключване на договор /публикувано в РОП на 20.07.2020 г.;публикувано в профила на купувача на 20.07.2020 г./

Споделете