Loading...

“Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 17.07.2017
Крайна дата за подаване на документи: 31.07.2017

На основание т. 4.3. от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и ПМС 127 от 27 Май 2013 г. за допълнение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, “Ел Би Булгарикум” ЕАД отправя покана до всички заинтересовани институции да представят оферта за предоставяне на финансови услуги, за срок от 2 (две) календарни години.

Поканата може да видите тук.

Приложение № 1 – образец на оферта.

Споделете