Loading...

Избор на одитор за 2017 г. на „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София

Дата на обявяване: 27.09.2017

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-45/25.09.2017 г.

Днес, 25.09.2017 г. в гр. София, Емил Любенов Караниколов, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на „ЕКО Антрацит” ЕАД, гр. София разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година.

На основание чл. 232а, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6 и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка чл.37, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-50/10.08.2017 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 15.08.2017 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-64/30.01.2015 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава регистрирания одитор Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 0652, управител на ОП „Константинов Одит“ ЕООД, гр. Сливен за одитор на „ЕКО Антрацит“ ЕАД, гр. София за 2017 г. при условията предложени в офертата – обща цена за одита 1 350 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО – 50 часа и работни часове за текущи консултации – 1 час.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЕКО Антрацит” ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.

Споделете