Loading...

Избор на одитор за 2018 г. на „ЕКО ЕЛ” ЕАД (л) , гр. Плевен

Дата на обявяване: 04.01.2019

П Р О Т О К О Л

РД-21-71/12.12.2018 г.

Днес,12.12.2018 г. в гр. София, Емил Любенов Караниколов, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на “ЕКО ЕЛ” ЕАД (в ликвидация), гр. Плевен разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г.,/обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка чл.37, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-51/05.12.2018 г. на ликвидатора на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 12.12.2018 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-64/30.01.2015 г. на министъра на икономиката, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

По точка единствена: Назначава регистрирания одитор Илияна Петрова Баева, притежаващ диплом № 0126 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС за одитор на “ЕКО ЕЛ” ЕАД (л), гр. Плеван за 2018 г. при условията предложени в офертата – обща цена за одита 1 500 лв., работни часове за проверка и заверка на ГФО – 30 часа и работни часове за текущи консултации – 13 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на “ЕКО ЕЛ” ЕАД (л), гр. Плевен, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерство на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерство на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на ликвидатора на дружеството да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на ликвидатора на дружеството да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от ликвидатора на дружеството на Министерство на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, ликвидаторът на дружеството незабавно да уведоми Министерство на икономиката.

Споделете