Loading...

Избор на одитор за 2019 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 17.01.2020

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-9/15.01.2020 г.

Днес, 15.01.2020 г. в гр. София, Емил Любенов Караниколов – министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на „Българска агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.

На основание чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а, и чл. 248 от Търговския закон, чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., във връзка с чл. 37, ал.1 от Закона за счетоводството, Протокол № 76/30.10.2019 г. от заседание на Одитния комитет на „БАЕЗ” ЕАД, Решение № 1246-ОЗ от 28.11.2019 г. на Комисията за финансов надзор, писмо вх. № 26-00-50/29.11.2019 г. на Одитния комитет на дружеството и след като се запозна с одобрения Протокол от 09.12.2019 г. на заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-16-273/19.02.2019 г., взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По точка единствена: Назначава Одиторско дружество „Бул Одит“ ООД и Одиторско дружество „РСМ БГ“ ООД, гр. София, съответно регстр. № 023 и регстр. № 173 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС в България за одитори на „БАЕЗ” ЕАД, гр. София за 2019 година при условията предложени в офертите и приети от Одитния комитет на дружеството.

Одиторските дружества имат следните задължения:

1. Да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на „БАЕЗ” ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да заверят с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представят доклади за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информират своевременно Министерство на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдействат за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказват лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлагат мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представят в Министерство на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използват такива.

Възлага на изпълнителните директори на дружеството да връчат екземпляр от Протоколното решение на регистраните одитори и да ги запознаят с изискванията на Министерство на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Предложеното в офертите на одиторските дружества и прието от Одитния комитет възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одиторите, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на изпълнителните директори, след одобрение на Одитния комитет на дружеството да сключат договор с регистрираните одитори за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката и на Одитния комитет на дружеството, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и докладът за заверката да се представят от изпълнителнителните директори на Министерството на икономиката в сроковете, съгласно Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрираните одитори или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, изпълнителните директори незабавно да уведомят Министерство на икономиката и Одитния комитет на дружеството.

Споделете