Loading...

Избор на одитор за 2020 г. на „БАЕЗ” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 22.02.2021

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-11/05.02.2021 год.

Днес, 05.02.2021 година, в гр. София, Лъчезар Димитров Борисов – министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД, гр. София (БАЕЗ ЕАД), разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневния ред:

Точка единствена: Назначаване на регистрирани одитори за извършване на съвместен одит на Годишния финансов отчет за 2020г. и годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането на „Българска Агенция за Експортно Застраховане” (БАЕЗ) ЕАД, гр.София

На основание чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 232а, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6 и чл.248, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит, чл. 15, ал. 1 и 3 и чл. 26 от Закона за публичните предприятия, чл. 26, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 г., във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 20, т. 10 от Устава на БАЕЗ ЕАД, Протокол № 87/14.01.2021г. от заседание на Одитния комитет на БАЕЗ ЕАД ,писмо вх. № 94-М-13 от 15.01.2021г. на Одитния комитет на БАЕЗ ЕАД, Решение №53- ОЗ от 21.01.2021г. на Комисия за финансов надзор и след като се запозна с одобрения протокол от 29.01.2021г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-16-324/15.04.2020г. взе следното

РЕШЕНИЕ:

По точка единствена: Назначава Одиторско дружество „БУЛ ОДИТ“ ООД и Одиторско дружество „РСМ БГ ”ООД за извършване на съвместен одит на Годишния финансов отчет за 2020г. и годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането на „Българска Агенция за Експортно Застраховане” (БАЕЗ) ЕАД, гр.София, при условията, предложени в офертите и приети от Одитния комитет на дружеството съгласно Протокол № 87/14.01.2021г. от заседание на Одитния комитет на БАЕЗ ЕАД.

Одиторските дружества имат следните задължения:

1. Да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г. на БАЕЗ ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да заверят с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представят доклади за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информират своевременно Министерство на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдействат за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказват лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлагат мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представят в Министерство на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използват такива.

На изпълнителните директори на дружеството се възлага да връчат екземпляр от Протоколното решение на регистраните одитори и да ги запознаят с изискванията на Министерство на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Предложеното в офертите на одиторските дружества и прието от Одитния комитет възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одиторите, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, на изпълнителните директори се възлага, да сключат договор с регистрираните одитори за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката и на Одитния комитет на дружеството, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и докладът за заверката да се представят от изпълнителнителните директори на Министерството на икономиката в сроковете, съгласно Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрираните одитори или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, изпълнителните директори незабавно да уведомят Министерство на икономиката и Одитния комитет на дружеството.

Споделете