Loading...

Избор на одитор за 2020 г. на „Държавна консолидационна компания” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 10.11.2020

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-53/06.11.2020 г.

Днес, 06.11.2020 г. в гр. София, Лъчезар Димитров Борисов, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалните годишни финансови отчети и консолидираните годишните финансови отчети на дружествата от Група „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД гр. София за 2020 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл. 15, ал. 1, ал. 3 и чл. 26 от Закона за публичните предприятия, чл. 26, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 год.(обн. ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г.), във връзка чл. 37, ал.1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-49/30.10.2020 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 04.11.2020 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-16-324/15.04.2020 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава Одиторското дружество „ЕМ ДЖИ АЙ ДЕЛТА“ ООД, гр. София, регистрационен № 177 в публичния регистър на ИДЕС, за одитор на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на индивидуалните годишни финансови отчети и консолидираните годишни финансови отчети на дружествата от Група „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София за 2020 година, при условията предложени в офертата – обща цена за одита 129 000 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО – 8 450 часа и работни часове за текущи консултации – 2 300 часа.

Одиторското дружество има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на индивидуалните годишни финансови отчети и консолидираните годишни финансови отчети на дружествата от Група „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София за 2020 година.

2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.

3. Да представи доклади за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на индивидуалните годишни финансови отчети и консолидираните годишни финансови отчети на дружествата от Група „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София за 2020 г.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година, да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката, списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на одиторското дружество и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение, е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одиторите, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с одиторското дружество за проверката и заверката на индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г. на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София и консолидирания финансов отчет за 2020 г. на Група „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Съветът на директорите на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, в рамките на правомощията си да предприеме съответните действия за назначаване на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на дружествата от групата „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София и Групата „МОНТАЖИ“ ЕАД.

Заверените индивидуален годишен финансов отчет за 2020 г на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София и консолидиран финансов отчет за 2020 г. на Група „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД”, гр. София, да се представят от Изпълнителния директор в Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с одиторското дружество или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишните финансови отчети, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.

Споделете