Loading...

Избор на одитор за 2020 г. на „Национална компания Индустриални зони” ЕАД , гр. София

Дата на обявяване: 19.11.2020

П Р О Т О К О Л

№ РД-21-56/16.11.2020 г.

Днес, 16.11.2020 г. в гр. София, Лъчезар Димитров Борисов, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и консолидирания годишен финансов отчет на Групата „Национална компания индустриални зони” за 2020 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл. 15, ал. 1, ал. 3 и чл. 26 от Закона за публичните предприятия, чл. 26, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 год.(обн. ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г.), във връзка чл. 37, ал.1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-49/05.11.2020 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 09.11.2020 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-16-324/15.04.2020 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

По точка единствена: Назначава регистрирания одитор Соня Николова Илийска, гр. Пловдив, притежаващ диплом № 0536 от списъка на регистрираните одитори, членове на ИДЕС за одитор на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София за 2020 г. при условията предложени в офертата – обща цена на одита 2 000 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 800 часа и работни часове за текущи консултации – 360 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет за 2020 г. на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София и консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г. на Групата „Национална компания индустриални зони”, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.

3. Да представи доклади за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на „Национална компания индустриални зони” ЕАД за 2020 г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г. на Групата „Национална компания индустриални зони”.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишните финансови отчети за 2020 година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Заверените годишни финансови отчети и докладите от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишните финансови отчети, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.

Споделете